نمایه کلیدواژه ها

پ

 • پژواک اکوستیکی معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی [دوره 30، شماره 1، 1376]

ت

 • توابع همبستگی معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی [دوره 30، شماره 1، 1376]

ج

 • جبر رابطه ای مشکلات بهنگام سازی دیدهای رابطه ای [دوره 30، شماره 1، 1376]

د

 • دید مشکلات بهنگام سازی دیدهای رابطه ای [دوره 30، شماره 1، 1376]

ش

ق

 • قواعد جامعیت مشکلات بهنگام سازی دیدهای رابطه ای [دوره 30، شماره 1، 1376]

ک

 • کلید اصلی مشکلات بهنگام سازی دیدهای رابطه ای [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • کلید خارجی مشکلات بهنگام سازی دیدهای رابطه ای [دوره 30، شماره 1، 1376]

گ

 • گفتار دو طرفه معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی [دوره 30، شماره 1، 1376]
 • گفتار یکطرفه معرفی الگوریتم CLMS برای فیلتر FIR وفقی براساس توابع همبستگی [دوره 30، شماره 1، 1376]

م

 • مدل رابطه ای مشکلات بهنگام سازی دیدهای رابطه ای [دوره 30، شماره 1، 1376]

و

 • وابستگی تابعی مشکلات بهنگام سازی دیدهای رابطه ای [دوره 30، شماره 1، 1376]