نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آبشستگی بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • آرایه موجبری شکافدار مسطح تحلیل دقیق تابش از آرایه‌های موجبری شکافدار مسطح با در نظر گرفتن ضخامت دیواره‌ها و تزویج متقابل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • آزمایشات غیر مخرب رابطه بین نتایج آزمایش های غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه الی استاندارد در بتن پاشیده ( شاتکریت ) به کار رفته در سازه های پانلی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • آلیاژهای سرب ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • آنتن FZPA چند دی الکتریک طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • آنتن FZPA چند لایه طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • آنتن آرایه محدود میکرواستریپ تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • آنتن آرایه نامحدود متناوب میکرواستریپ تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • آنتن میکرواستریپ تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN [دوره 38، شماره 1، 1383]

ا

 • اپوکسی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • اتصال خرجینی مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • اتوماتای یادگیر الگوریتمهای جدید بر اساس اتوماتای یادگیر برای یافتن پارامترهای ویولت [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • اثر تپوگرافی اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اثر تداخل بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • اثر زلزله روی پوشش تونل ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اجزاء محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • احتراق اثر عامل تنظیم کننده pH بر ترکیب فازی پودرهای باریم هگزافریت تهیه شده بروش سل – ژل احتراقی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • اختلاف محدود حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • ادومتری استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • ارابه خودراهنما برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • ارتفاع ریزش بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • ارزیابی خرپاها ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • استخراج ویژگی کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • استقراض کانال طرح تخصیص منبع پویا مبتنی بر استقراض کانال متقابل یک جانبه برای سرویس دهی به ترافیک نامتجانس در [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • ایستگاه ثبت رکورد محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • اسیدیته آزاد اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • اسیدیته کل اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • اسید سولفوریک بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • افت فشار طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت باتوجه به افت فشار مجاز جریانها:روش جدید هدفگذاری [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • افزایش انتقال حرارت افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • اقلام فاسد شدنی مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • اکسایش میکروبی حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • اکسید روی استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • الکترودیپوزیشن تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • الکتروفورز تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • الکترووینیگ مس ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • الگوریتم جستجو برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • الگوریتم ژنی کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • الگوریتم ژنتیک طراحی سیستم تولید سلولی در شرایط پویا و احتمالی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • الگوریتم مورچگان حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • الگوریتمهای یادگیری الگوریتمهای جدید بر اساس اتوماتای یادگیر برای یافتن پارامترهای ویولت [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • المان پنج وجهی پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • المان حلقه ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • المان مرزی اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • امپدانس اتصال کوتاه محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • امواج داخلی نقش امواج داخلی در ایجاد ساختار لایه ای محیط های دریایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • انتقال فاز اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدل های الاستوپلاستیک برای خاک های دانه ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • انتگرال ابل – پواسن تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اندازه گیری در جریان های دوفاز کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اندازه گیری های میکروترمور اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • اندرکنش پوشش تونل با محیط ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونلهای دایروی به عبور امواج تخت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • انرژی محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • انفجار بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • اورولتاژ ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک [دوره 38، شماره 4، 1383]

ب

 • بارگذاری دوره های ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذر موج [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • باریم هگزافریت اثر عامل تنظیم کننده pH بر ترکیب فازی پودرهای باریم هگزافریت تهیه شده بروش سل – ژل احتراقی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • بازساخت ماتریس رابطه طراحی ناهم گیر بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • بازسازی تصویر تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • بالاروی موج حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • بیتومین طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • بخش بندی کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • بدنه متخلخل استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • برآورد عامل ها ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • برش دو بعدی یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • برنامه ریزی برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • برنامه ریزی آرمانی ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • برنامه ریزی تاکتیکی بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • برنامه ریزی خطی متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • بستر دریا ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذر موج [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • بطری غلطان بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • بهینه سازی رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • بهینه سازی احتمالی یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • بهینه سازی عملیات بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • بهینه سازی غیر خطی ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • بهینه سازی محلی یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • بهینه‌سازی مصرف انرژی روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • بیواکسیداسیون بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • بیومارکر طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس [دوره 38، شماره 5، 1383]

پ

 • پایداری تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • پایدار سازی پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • پارامتر حالت اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدل های الاستوپلاستیک برای خاک های دانه ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • پارامتر شکل کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • پارامترهای کلسیناسیون بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • پاسخ گذرا استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • پروب الکتریکی کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • پروب سوزنی کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • پروسه اکسیداسیون احیا ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • پیکریت تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • پلی نومیال کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • پل های خرپایی طره ای تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • پلوم آب نقش امواج داخلی در ایجاد ساختار لایه ای محیط های دریایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • پوشش اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • پوشش دادن بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]

ت

 • تابش الکترومغناطیسی تحلیل دقیق تابش از آرایه‌های موجبری شکافدار مسطح با در نظر گرفتن ضخامت دیواره‌ها و تزویج متقابل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • تابع خطا ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • تابع گرین توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • تابع گرین فضایی متناوب دیادیک تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • تبدیل فوریه مدلسازی خطای یونسفری با استفاده ازتصحیح مولفه های مختصات و بردار موقعیت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • تبدیل لاپلاس توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • تجدید آرایش رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • تحریک چند تکیه گاهی تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • تحلیل FE بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • تحلیل پراش بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • تحلیل پوششی داده ها متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • تحلیل دینامیکی تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • تحلیل سه بعدی بررسی اثر قوس زدگی در شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • تحلیل سه بعدی تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • تحلیل لرزه ای تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • تخصیص اعتبار کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • تخصیص کانال پویا طرح تخصیص منبع پویا مبتنی بر استقراض کانال متقابل یک جانبه برای سرویس دهی به ترافیک نامتجانس در [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • تخمین خسارت ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • ترازیابی دقیق مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص : مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • ترافیک چند رسانه‌ای طرح تخصیص منبع پویا مبتنی بر استقراض کانال متقابل یک جانبه برای سرویس دهی به ترافیک نامتجانس در [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • تراکم بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • ترانسفورماتور محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • ترکیب اطلاعات استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • ترکیب اطلاعات بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • ترکیب مجموعه ها بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • تیر لانه زنبوری مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • تشکیل قطار های باری بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • تصاویر MIR کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • تصمیم گیری چندهدفه گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیردقیق [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • تعادل حدی بررسی اثر قوس زدگی در شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • تعیین ژئوئید تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • تفرق سه بعدی اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • تقریب بیضوی تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • تقویت کننده تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • تقویت کننده‌های عملیاتی طراحی مدولاتورهای سیگما-دلتا با سرعت بالا و ولتاژ بسیار پائین [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • تکنولوژی پینچ طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت باتوجه به افت فشار مجاز جریانها:روش جدید هدفگذاری [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • تناظر یابی رقومی طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • توابع پایه فراگیر تحلیل دقیق تابش از آرایه‌های موجبری شکافدار مسطح با در نظر گرفتن ضخامت دیواره‌ها و تزویج متقابل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • تیوباسیلوس فرواکسیدان حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • تورم مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • توزیع سفر گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیردقیق [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • تئوری گراف رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر [دوره 38، شماره 1، 1383]

ج

 • جاذبه گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیردقیق [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • جت آرام مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • جریان آب و هوا کاربرد پروب الکتریکی یک و دو سوزنی برای اندازه گیری در جریان های مخلوط آب و هوا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • جریان ریزشی سطحی ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • جستجوی گراف یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • جواب اساسی توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان [دوره 38، شماره 6، 1383]

چ

 • چگالش افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a [دوره 38، شماره 4، 1383]

ح

 • حالت دائمی اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدل های الاستوپلاستیک برای خاک های دانه ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • حرکات دورانی اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • حسگر گاز استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • حل تحلیلی بالاروی حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • حلقه هیستریسیز بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • حل کردن میکروبی حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • حمل و نقل مواد حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • حوزه زمان اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی [دوره 38، شماره 6، 1383]

خ

 • خاک غیر اشباع توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • خان لوله شبیه سازی کامپیوتری فرآیند شکل دهی شیارهای داخل لوله به روش الکتروشیمیایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • خشک کردن تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • خشک کن نوار نقاله ای تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • خشک کن همرفتی تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • خطای دور به دور استفاده از شبکه عصبی برای تعیین محدوده مجاز کاری موتور القایی با خطای دور به دور [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • خطای سیستماتیک کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • خطاهای سیستماتیک تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • خطای یونسفری مدلسازی خطای یونسفری با استفاده ازتصحیح مولفه های مختصات و بردار موقعیت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • خطی سازی DAC طراحی مدولاتورهای سیگما-دلتا با سرعت بالا و ولتاژ بسیار پائین [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • خنک کاری مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • خنک کاری مدارهای الکتریکی اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • خواص مغناطیسی بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • خواص مغناطیسی اثر عامل تنظیم کننده pH بر ترکیب فازی پودرهای باریم هگزافریت تهیه شده بروش سل – ژل احتراقی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • خواص مکانیکی ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • خوردگی ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • خوردگی تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]

د

 • داده های تغییر مکان و کرنش ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • درونیابی کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • دسته بندی قطعات و ماشین ها طراحی سیستم تولید سلولی در شرایط پویا و احتمالی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • دیواره های باربر رابطه بین نتایج آزمایش های غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه الی استاندارد در بتن پاشیده ( شاتکریت ) به کار رفته در سازه های پانلی [دوره 38، شماره 2، 1383]

ر

 • راکتانس پراکندگی محاسبه امپدانس اتصال کوتاه ترانسوفورماتورها به کمک انرژی الکترومغناطیسی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • ربات متحرک استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • رزین تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • رنگدانه تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • روانگرایی ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذر موج [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • روش H/V اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • روشshank تحلیل آرایه های محدود و نامحدود به روش SEMN [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • روش اجزاء مرزی توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • روش المان مرزی تعیین تواترهای ارتعاشی دیوارهای برشی بازشودار با استفاده از روش المان مرزی و تکنیک تقابل دو گانه (DRM) [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • روش آنالیز حدی مرز تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • روش تصمیم گیری چند معیاره و چند هدفه ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • روش تقابل دو گانه تعیین تواترهای ارتعاشی دیوارهای برشی بازشودار با استفاده از روش المان مرزی و تکنیک تقابل دو گانه (DRM) [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • روش مرسوم بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • روش ممان تحلیل دقیق تابش از آرایه‌های موجبری شکافدار مسطح با در نظر گرفتن ضخامت دیواره‌ها و تزویج متقابل [دوره 38، شماره 3، 1383]

ز

 • زاویه پسگرا بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • زیر سازه ها ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • زلزله تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • زمان نگهداری آدرس طراحی ساختاری و شبیه‌سازی انتقال بسته‌های IP از طریق ATM به روش NHRP [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • زمین لرزه های اتفاقی ناهماهنگ تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله [دوره 38، شماره 2، 1383]

س

 • ساختار فازی عصبی کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سازمان های تحقیقاتی متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سازه هادی پانلی رابطه بین نتایج آزمایش های غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه الی استاندارد در بتن پاشیده ( شاتکریت ) به کار رفته در سازه های پانلی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • سیترات اثر عامل تنظیم کننده pH بر ترکیب فازی پودرهای باریم هگزافریت تهیه شده بروش سل – ژل احتراقی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • ستون بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • سرریز پلکانی ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • سیستم تأمین بهنگام حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سیستم توزیع رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سیستم تولید سلولی طراحی سیستم تولید سلولی در شرایط پویا و احتمالی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سیستم دو سطحی مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سیستم های تولید منعطف برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سیستم های چندمتغیره کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • سطح حدی اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدل های الاستوپلاستیک برای خاک های دانه ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • سل - ژل اثر عامل تنظیم کننده pH بر ترکیب فازی پودرهای باریم هگزافریت تهیه شده بروش سل – ژل احتراقی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • سیم پیچ افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • سینتیک خشک کردن تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • سنگ مادر طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس [دوره 38، شماره 5، 1383]

ش

 • شار حرارتی ثابت مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • شیارهای مارپیچی اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • شبکه عصبی استفاده از شبکه عصبی برای تعیین محدوده مجاز کاری موتور القایی با خطای دور به دور [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • شبکه عصبی کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • شبکه عصبی پیشخور بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • شبکه های پتری برنامه ریزی همزمان AGV ها و ماشین آلات با استفاده از یکپارچه سازی شبکه های پتری و الگوریتم های جستجوی ابتکاری در سیستم های تولید منعطف [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • شبکه‌های عصبی الگوریتمهای جدید بر اساس اتوماتای یادگیر برای یافتن پارامترهای ویولت [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • شبیه سازی شبیه سازی کامپیوتری فرآیند شکل دهی شیارهای داخل لوله به روش الکتروشیمیایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • شتابدهنده اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • شتاب نگاشت ایران محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • شتابهای عرضی اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • شرایط پویای احتمالی طراحی سیستم تولید سلولی در شرایط پویا و احتمالی و حل آن با استفاده از الگوریتم ژنتیک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • شرایط ساختگاهی محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • شیروانی خاکی گوشه دار تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم بررسی اثر قوس زدگی در شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • شیل تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت [دوره 38، شماره 5، 1383]

ص

 • صفحت تخت مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت [دوره 38، شماره 4، 1383]

ض

 • ضرایب آرچی تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ضریب اصطکاک ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • ضریب انتقال حرارت طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت باتوجه به افت فشار مجاز جریانها:روش جدید هدفگذاری [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ضریب تاثیر محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • ضریب تقویت اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • ضریب فعالیت محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن [دوره 38، شماره 4، 1383]

ط

 • طراحی اصولی بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • طراحی شبکه طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • طراحی شبکه مبدلهای حرارتی طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت باتوجه به افت فشار مجاز جریانها:روش جدید هدفگذاری [دوره 38، شماره 5، 1383]

ع

 • عامل کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • عامل هوشمند بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • عدد ژئو پتانسیل مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص : مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • عدد فرود ذرات بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • عمق پاپاب بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای [دوره 38، شماره 2، 1383]

ف

 • فازی گسترش مدل جدید برای حل مسائل پیش بینی توزیع سفر در شبکه های حمل و نقل با پارامترهای غیردقیق [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • فتوگرامتری برد کوتاه تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • فتوگرامتری پزشکی طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • فراجویشگر بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • فرایند تحلیل سلسله مراتبی ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • فریت منگنز روی بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • فریت نرم بهینه سازی عوامل موثر در تولید فریت منگنز روی به روش مرسوم [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • فرکانس غالب اندازه گیری های میکروترمور ابزاری مناسب در مطالعات پاسخ ساختگاه [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • فرمول برونز تعیین ژئوئید محلی با استفاده از داده های مرزی حاصل از ثقل سنجی و ارتفاع سنجی ماهواره ای مطالعه خاص : ژئوئید دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • فروشوئی توده ای بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • فسفاتاسیون اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • فعال کننده دما و زمان اثر شرایط عملیاتی(اسیدیته آزاد،اسیدیته کل،زمان،دما،غلظت شتابدهنده و غلظت ماده فعال کننده سطح)بر مقاومت در برابر خوردگی پوشش فسفاته روی تری کاتیونیک [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • فیلم رنگ تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]

ق

 • قاب متشکل ازتیر لانه زنبوری مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • قواعد فازی بهبود روش های هوشمند عامل ترکیب اطلاعات [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • قوس زدگی بررسی اثر قوس زدگی در شیروانی های مسلح به پارچه گونه های قائم [دوره 38، شماره 2، 1383]

ک

 • کاتد تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • کارایی طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • کارایی متدولوژی بکارگیری روش تحلیل پوششی داده ها(DEA)در سازمان های تحقیقاتی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • کالیبراسیون دوربین طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • کالیبراسیون و ممیزی ارزیابی اصول حاکم بر هیدرولیک جریان و طراحی سرریزهای پلکانی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • کالورت بررسی آزمایشگاهی ابعاد حفره آبشستگی پایین دست کالورت لوله ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • کانسنگ مقاوم بررسی آماری روش جدید ژئوکت برای استحصال میکروبی کنسانتره طلای موته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • کاهش بعد کاهش بعد داده های تصاویر تشدید مغناطیسی مغز با استفاده از شبکه عصبی آموزش یافته توسط الگوریتم ژنی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • کاهش تلفات رویکرد تئوری گراف به مدیریت سیستم توزیع به روش بازآرایی فیدر [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • کروژن طبقه بندی ژئوشیمیایی نفت میادین بخش غربی خلیج فارس [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • کیفیت سرویس طرح تخصیص منبع پویا مبتنی بر استقراض کانال متقابل یک جانبه برای سرویس دهی به ترافیک نامتجانس در [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • کمانش جانبی پیچشی جان مطالعه اجزاء محدود رفتار غیر خطی قاب هایمتشکل ازتیرهای لانه زنبوری [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • کنترل تلفات الکتریکی روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • کنترل درجه حرارت اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • کنترل موجودی مدل کنترل موجودی دو سطحی اقلام فاسد شدنی با در نظر گرفتن اثرات تورم [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • کنترل همزمان بازده روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • کندانسور افزایش انتقال حرارت در چگالش اجباری بخار R-134a [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • کوپلاژ متقابل بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • کونایزرهای چند بیتی طراحی مدولاتورهای سیگما-دلتا با سرعت بالا و ولتاژ بسیار پائین [دوره 38، شماره 3، 1383]

گ

 • گپ ماشینکاری شبیه سازی کامپیوتری فرآیند شکل دهی شیارهای داخل لوله به روش الکتروشیمیایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • گراف and-or یک روش ابتکاری برای حل مساله برش دو بعدی [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • گردابه بررسی اثرات فرکانس تقلیل یافته روی گردابه ها و نیروهای آیرودینامیکی وارد بر بالهای مثلثی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • گنبدی های ایرانی تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی [دوره 38، شماره 6، 1383]

ل

 • لجستیک حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • لوله حرارتی استوانه ای اثر شتابهای عرضی بر عملکرد خنک کاری یک لوله حرارتی استوانه ای با شیارهای مارپیچ (HGHP) [دوره 38، شماره 4، 1383]

م

 • ماتریس رابطه طراحی ناهم گیر بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ماتریس طراحی بازساخت ماتریس رابطه طراحی در روش طراحی اصولی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ماشینکاری الکتروشیمیایی شبیه سازی کامپیوتری فرآیند شکل دهی شیارهای داخل لوله به روش الکتروشیمیایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • مالتی کوادریک کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • ماهواره ارتفاع سنجی توپکس- پوزیدان بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • مبدلهای سیگما-دلتا طراحی مدولاتورهای سیگما-دلتا با سرعت بالا و ولتاژ بسیار پائین [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • مثلث بندی هوایی کاربرد معادلات مالتی کوادریک در مثلث بندی هوایی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • محدوده فرکانس تصحیح محدود فرکانسی مناسب جهت پردازش شتاینگاشت های ایران برای انواع شرایط ساختگاهی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • محرکه‌های الکتریکی روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • محیط متخلخل توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • محلول در آب تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • محلول غیر رقیق پایه آهن محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • محلولهای چندتایی محاسبه ضریب فعالیت اجزاء محلولهای غیر رقیق پایه آهن [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • مخزن در حال پر شدن نقش امواج داخلی در ایجاد ساختار لایه ای محیط های دریایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • مدارهای آنالوگ طراحی مدولاتورهای سیگما-دلتا با سرعت بالا و ولتاژ بسیار پائین [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • مدیریت زنجیره تامین ارائه یک مدل پشتیبانی تصمیم گیری جهت برنامه ریزی،ارزیابی و انتخاب تامین کنندگان [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • مدل چند جمله ای مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص : مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • مدل ریاضی مالتی کوادریک تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • مدل رقومی زمین (DTM) بررسی امکان استفاده از اطلاعات ماهواره توپکس – پوزایدون در تهیه DTM خشکی ها مطالعه خاص : DTM ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • مدل سازی مدلسازی خطای یونسفری با استفاده ازتصحیح مولفه های مختصات و بردار موقعیت [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • مدلسازی ریاضی تعیین مشخصات و پارامترهای سینتیک خشک کردن ماده انفجاری پیکریت و طراحی یک خشک کن پیوسته [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • مدلسازی میدان ثقل مدلسازی منطقه ای شتاب ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق به منظور کاهش مشاهدات ثقلی مطالعه خاص : مدلسازی میدان ثقل در طول خطوط ترازیابی دقیق ایران [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • مدلسازی هندسی تصحیح ساختار هندسی تصاویر رقومی غیر متریک در فتوگرامتری و بینایی کامپیوتر به منظور استخراج اطلاعات سه بعدی اجسام [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • مدلهای اشباع آب تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • مدل های ریاضی بهینه سازی مسیر یابی بار در راه آهن با استفاده از مدل های ریاضی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • مدهای بهنجار نقش امواج داخلی در ایجاد ساختار لایه ای محیط های دریایی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • مس پرفیری سونگون بررسی پارامترهای موثر در فروشویی توده ای کانسنگ اکسیدی مس سونگون [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • مسیریابی طراحی ساختاری و شبیه‌سازی انتقال بسته‌های IP از طریق ATM به روش NHRP [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • مسیریابی وسایل نقلیه حل مسئله تأمین بهنگام قطعات مورد نیاز سیستم های تولیدی با استفاده از مدل ریاضی و الگوریتم مورچگان [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • مصالح بنایی آجری تحلیل لرزه ای گنبد های ایرانی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • معادلات دیفرانسیل توابع گرین سه بعدی برای معادلات حاکم بر خاک غیر اشباع در فضای زمان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • مغزه بتن پاشیدنی رابطه بین نتایج آزمایش های غیر مخرب و مغزه گیری با مقاومت فشاری آزمونه های استوانه الی استاندارد در بتن پاشیده ( شاتکریت ) به کار رفته در سازه های پانلی [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • مقایسه‌گرهای CMOS طراحی مدولاتورهای سیگما-دلتا با سرعت بالا و ولتاژ بسیار پائین [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • مکانیابی استفاده از یک چرخ غیرفعال برای بهبود ژایروادومتری در مکان یابی یک ربات متحرک [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • مکانیسم گسیختگی تحلیل سه بعدی پایداری شیروانی های گوشه دار به روش آنالیز حدی مرز بالا [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • مکانیک خاک حالت بحرانی اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدل های الاستوپلاستیک برای خاک های دانه ای [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • مهندسی پزشکی طراحی و پیاده سازی یک سیستم فتوگرافی رقومی برد کوتاه جهت بازسازی اتوماتیک سطح صورت انسان [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • موتور SR بررسی و مدلسازی اثرات پدیده کوپلاژ متقابل فازها در موتورSR6/4 توسط تحلیل FE دو بعدی [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • موتور القایی استفاده از شبکه عصبی برای تعیین محدوده مجاز کاری موتور القایی با خطای دور به دور [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • موتور القائی سه فاز روش جدید کاهش تلفات در موتورهای القائی دور متغیر [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • موج ارزیابی روانگرایی بستر دریا در اثر گذر موج [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • موج اب کم عمق حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • موجبرها تحلیل دقیق تابش از آرایه‌های موجبری شکافدار مسطح با در نظر گرفتن ضخامت دیواره‌ها و تزویج متقابل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • موج بلند حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • موج تنها حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • موج نوسانی حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • مود ناپایداری HG پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • مود های ناپایداری ساختگی پایدار سازی مود HG در المان پنج وجهی اجزاء محدود [دوره 38، شماره 2، 1383]
 • مولیبدنیت حل کردن میکروبی کنسانته مولیبدنیت مجتمع مس سرچشمه [دوره 38، شماره 4، 1383]

ن

 • نیترات اثر عامل تنظیم کننده pH بر ترکیب فازی پودرهای باریم هگزافریت تهیه شده بروش سل – ژل احتراقی [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • نیروی موج اندرکنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • نیروهای شناوری مطالعه تاثیر نیروهای شناوری بر ضریب انتقال حرارت در برخورد جت آرام به صفحه با شار حرارتی ثابت [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • نفوذ-واکنش استخراج پارامترهای تشخیص از پاسخ گذرای حسگر گاز الکتروسرامیکی متخلخل [دوره 38، شماره 3، 1383]
 • نقاد فازی کنترل عاطفی تفاوت زمانی سیستم های چند متغیره [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • نقاط کار پایدار استفاده از شبکه عصبی برای تعیین محدوده مجاز کاری موتور القایی با خطای دور به دور [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • نقاط کار گذرا استفاده از شبکه عصبی برای تعیین محدوده مجاز کاری موتور القایی با خطای دور به دور [دوره 38، شماره 1، 1383]
 • نمودارهای درون چاهی تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • نمودارهای متقاطع پیکت تجزیه و تحلیل اشباع آب در سازندهای شیل دار به کمک نمودارهای متقاطع پیکت [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • نواحی فرنل طراحی بهینه آنتن FZPA چند لایه با کارآیی بالا [دوره 38، شماره 1، 1383]

و

 • ویژگی های ساختاری ارزیابی خسارت خرپاهای مستوی با روش اجزای محدود [دوره 38، شماره 6، 1383]
 • ولتاژ شکست تأثیر پارامترهای عملیاتی بر فرآیند رنگ آمیزی بروش الکترودیپوزیشن کاتدی [دوره 38، شماره 5، 1383]
 • ولتامتری ارزیابی خواص الکتروکاتالیتیکی آلیاژ Pb-2Sn-0.08Ca در محلول اسید سولفوریک [دوره 38، شماره 4، 1383]
 • ویولت الگوریتمهای جدید بر اساس اتوماتای یادگیر برای یافتن پارامترهای ویولت [دوره 38، شماره 3، 1383]

ه

 • هدفگذاری طراحی شبکه مبدلهای حرارتی با ضرایب انتقال حرارت متفاوت باتوجه به افت فشار مجاز جریانها:روش جدید هدفگذاری [دوره 38، شماره 5، 1383]

ی