نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آب اصفهان بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • آب دادن ( ملات سیمانی ) روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • آب سنتز شده بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • آب شکن مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • آرایه های فاز دار طراحی و ساخت آرایه فازدار اولتراسوند برای مبارزه با سرطان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • آشکارسازی همدوس مدولاسیون وفقی با آشکار سازی همدوس برای سیگنالهای DS/CDMA در کانالهای مخابرات سلولی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • آلیازینگ طراحی بهینه برداشتهای مغناطیسی با توجه به اثر فاصله گیرنده نسبت به ساختار مدفون [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • آلیاژ های آلومینیوم مکانیزم تشکیل ذرات TIBدر کامپوزیت زمینه فلزی AL-TIB2 به روش آلیاژ – آلیاژ [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • آلیاژهای غنی از روی بررسی رسوبات فازی در آلیاژ AL-30% ZN توسط میکروسکپ الکترونی (T.E.M) [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • آلگوریتم ژنتیک طراحی بهینه ترانسفورماتور به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • آلوم بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • آمینواسید بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • آنالیز حدی تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیها به روش آنالیز حدی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • آنالیز رگرسیون مدلسازی تولید سفر با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • آنتن طراحی و ساخت آنتن دوپلاریزه در بند فرکانس 1710 – 1880 Mhz [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • آنتن دوپلاریزه طراحی و ساخت آنتن دوپلاریزه در بند فرکانس 1710 – 1880 Mhz [دوره 36، شماره 1، 1381]

ا

 • اپراتورهای مارکف پایداری مجانبی اپراتورهای فوق کروی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • اتصالات پیچی رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • اتصالات سازه ای اندازه گیری مقدار سختی یک اتصال T در بدنه خودرو مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • اتصالات مقاطع توخالی مستطیلی ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • اتیل استات بررسی تولید اتیل استات با سیستم تقطیر واکنشی به روش هموتوپی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • اجزاء محدود رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • اجزای محدود ارزیابی ضرایب بار مایل و بار نامحوری در ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک مدل الاستیک-پلاستیک با معیار موهر کولمب [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • ایداری مجانبی پایداری مجانبی اپراتورهای فوق کروی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • ارزش غذایی بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • ارگانولپتیک بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • از کاراندازی سرویس مقابله با حمله های از کار اندازی سرویس در شبکه های کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • استحکام باقیمانده بررسی استحکام باقیمانده فشاری یک ساختار گلاس/اپوکسی تحت ضربه های کم سرعت [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • استحکام بدنه اندازه گیری مقدار سختی یک اتصال T در بدنه خودرو مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • استخراج استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • استخراج تشخیص اتوماتیک اشیاء سه بعدی بر مبنای بکارگیری همزمان مفاهیم هوش مصنوعی وتئوری ادغام [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • استخراج خطوط مستقیم بررسی توانایی سازمان دهی ادراکی در استخراج خطوط مستقیم از تصاویر هوایی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • استنتاج فازی تشخیص اتوماتیک اشیاء سه بعدی بر مبنای بکارگیری همزمان مفاهیم هوش مصنوعی وتئوری ادغام [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • اصلاح شبکه مبدل های حرارتی اصلاح شبکه مبدل های حرارتی با توجه به محدودیتهای ساختاری و هیدرودینامیکی موجود : روش جدید هدفگذاری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • افت صافی اثر حرارت و آلاینده های(Mg++ , Ca++) روی گل پلیمری PHPA,XC در شرایط واقعی چاه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • افت فشار اصلاح شبکه مبدل های حرارتی با توجه به محدودیتهای ساختاری و هیدرودینامیکی موجود : روش جدید هدفگذاری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • اکسیداسیون چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • الگوی حفاری و‌آتشباری ارائه الگوی بهینه حفاری و آتشباری در معدن مس میدوک و مقایسه روش هایدستی و کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • الگوریتم A ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • الگوریتم ژنتیک مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه پست های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک در حضور بار های غیر قطعی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • الگوریتم همگرایی ارائه یک الگوریتم جدید همگرایی برای محاسبه سخت افزاری جذر اعداد [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • المان تیر ستون پس کمانشی الیافی مدل کردن رفتار غیر خطی و پس کمانشی سازه ای با مقطع لوله ای با استفاده از المان الیافی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • امنیت مقابله با حمله های از کار اندازی سرویس در شبکه های کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • امولسیفایر بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • انتقال حرارت مطالعه انتقال حرارت در تبادلگر های حرارتی دوار با در نظر گرفتن اثرات تغییرات ضرائب انتقال حرارت و خواص فیزیکی سیالات [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • انتقال حرارت اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • انتقال راه اندازی روش های ابتکاری جدید برای مسایل تعیین اندازه انباشته پویای تک مرحله ای چندمحصولی با محدودیت ظرفیت ، همراه با امکان انتقال راه اندازی ها به پریودهای آتی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • اندرکنش موج – جریان مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • اینکراگریند تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت [دوره 36، شماره 2، 1381]

ب

 • بارگذاری آویزان تاثیر هیدروژن بر رفتار مکانیکی و مکانیزم های شکست در فولاد کم کربن 2.25Cr-1mo [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • بار مایل ارزیابی ضرایب بار مایل و بار نامحوری در ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک مدل الاستیک-پلاستیک با معیار موهر کولمب [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • بار نامحوری ارزیابی ضرایب بار مایل و بار نامحوری در ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک مدل الاستیک-پلاستیک با معیار موهر کولمب [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • بازدارنده بررسی الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی نیتریت سدیم برخوردگی فولاد کربنی در محلول مشابه بتن [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • برچسب گذاری بررسی توانایی سازمان دهی ادراکی در استخراج خطوط مستقیم از تصاویر هوایی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • برخورد تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • برنامه ریزی تولید روش های ابتکاری جدید برای مسایل تعیین اندازه انباشته پویای تک مرحله ای چندمحصولی با محدودیت ظرفیت ، همراه با امکان انتقال راه اندازی ها به پریودهای آتی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • بهینه سازی بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • بولت بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده [دوره 36، شماره 2، 1381]

پ

 • پارامترهای هیدرودینامیکی بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • پالایش روغن استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • پالس – اکو روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • پروتئین بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • پساب های صنعتی استفاده از تکنولوژی فیبر های مویین مشبک و زئولیت درجداسازی یون های فلزی از پساب های صنعتی ایران [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • پس انتشار خطا مدلسازی تولید سفر با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • پست های فوق توزیع مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه پست های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک در حضور بار های غیر قطعی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • پلاریزاسیون طراحی و ساخت آنتن دوپلاریزه در بند فرکانس 1710 – 1880 Mhz [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • پلاریزاسیون بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • پلاریزاسیون سیکلی بررسی الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی نیتریت سدیم برخوردگی فولاد کربنی در محلول مشابه بتن [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • پل جعبه ای روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • پوسته زایی چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن [دوره 36، شماره 1، 1381]

ت

 • تابع تبدیل محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • تابع گرین بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • تاخیر در انفجار مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • تبالدگر های حرارتی دوار مطالعه انتقال حرارت در تبادلگر های حرارتی دوار با در نظر گرفتن اثرات تغییرات ضرائب انتقال حرارت و خواص فیزیکی سیالات [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • تبدیل سریع فوریه روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • تبدیل کسینوسی فوریه تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • تیتانیوم عملیات مغناطیس سنجی کانسار تیتانیوم- فسفات قره آغاج ارومیه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • تحریک بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • تحلیل پایداری شیروانی ها تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیها به روش آنالیز حدی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • تحلیل غیر خطی مدل کردن رفتار غیر خطی و پس کمانشی سازه ای با مقطع لوله ای با استفاده از المان الیافی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • تحولات اسپیوندال بررسی رسوبات فازی در آلیاژ AL-30% ZN توسط میکروسکپ الکترونی (T.E.M) [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • تحولات فازی بررسی رسوبات فازی در آلیاژ AL-30% ZN توسط میکروسکپ الکترونی (T.E.M) [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • ترانس دوسر روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • ترانسفورماتور طراحی بهینه ترانسفورماتور به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • ترانسفورماتور محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • تردی و ترک برداری هیدروژنی تاثیر هیدروژن بر رفتار مکانیکی و مکانیزم های شکست در فولاد کم کربن 2.25Cr-1mo [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • تیر دو سر مفصل بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • ترکیب احتمال بیزین ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • ترکیب اطلاعات سنسوری ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • تست کشش بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • تشخیص تشخیص اتوماتیک اشیاء سه بعدی بر مبنای بکارگیری همزمان مفاهیم هوش مصنوعی وتئوری ادغام [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • تشخیص خطا مدلسازی و شبیه سازی انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • تعیین اندازه انباشته با محدودیت ظرفیت روش های ابتکاری جدید برای مسایل تعیین اندازه انباشته پویای تک مرحله ای چندمحصولی با محدودیت ظرفیت ، همراه با امکان انتقال راه اندازی ها به پریودهای آتی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • تغییر فاز اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • تغییر مکانهای بزرگ تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • تقطیر واکنشی بررسی تولید اتیل استات با سیستم تقطیر واکنشی به روش هموتوپی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • تقویت کننده های عملیاتی طراحی یک مدولاتور سیگما- دلتا با دقت 18 بیت ، منبع تغذیه 3/3 ولت برای کاربردهای صوت دیجیتال [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • تکنیک المانهای محدود تشخیص اتوماتیک اشیاء سه بعدی بر مبنای بکارگیری همزمان مفاهیم هوش مصنوعی وتئوری ادغام [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • تماس تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • تناظریابی تشخیص اتوماتیک اشیاء سه بعدی بر مبنای بکارگیری همزمان مفاهیم هوش مصنوعی وتئوری ادغام [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • تنش بحرانی ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • تنش برشی اثر حرارت و آلاینده های(Mg++ , Ca++) روی گل پلیمری PHPA,XC در شرایط واقعی چاه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • توان آلیاژ شده طراحی بهینه برداشتهای مغناطیسی با توجه به اثر فاصله گیرنده نسبت به ساختار مدفون [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • توان طیف طراحی بهینه برداشتهای مغناطیسی با توجه به اثر فاصله گیرنده نسبت به ساختار مدفون [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • توزیع درجه حرارت مطالعه انتقال حرارت در تبادلگر های حرارتی دوار با در نظر گرفتن اثرات تغییرات ضرائب انتقال حرارت و خواص فیزیکی سیالات [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • تولید سفر مدلسازی تولید سفر با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • تئوی آرزلا -اسکولی بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]

ج

 • جایابی بهینه مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه پست های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک در حضور بار های غیر قطعی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • جداسازی یون های فلزی استفاده از تکنولوژی فیبر های مویین مشبک و زئولیت درجداسازی یون های فلزی از پساب های صنعتی ایران [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • جذر ارائه یک الگوریتم جدید همگرایی برای محاسبه سخت افزاری جذر اعداد [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • جریانات ناشی از امواج مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • جواب اساسی بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • جواب پریودیک بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]

چ

 • چال ارائه الگوی بهینه حفاری و آتشباری در معدن مس میدوک و مقایسه روش هایدستی و کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • چدن سفید مارتنزیتی تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • چسبندگی پوسته های اکسیدی چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • چقرمگی تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • چند جمله ای های فوق کروی پایداری مجانبی اپراتورهای فوق کروی [دوره 36، شماره 4، 1381]

ح

 • حبوبات بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • حفره های آب دادگی روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • حلالیت ذخیره سازی گاز طبیعی در مایعات هیدروکربنی-مطالعه حلالیت و دانسیته انرژی در محصولات پالایشگاه تهران [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • حوزه زمانی روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • حوزه زمان برگشتی روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • حوزه سرویس دهی مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه پست های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک در حضور بار های غیر قطعی [دوره 36، شماره 2، 1381]

خ

 • خستگی ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • خطاهای سیم بندی استاتور مدلسازی و شبیه سازی انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • خط لوله ارائه یک الگوریتم جدید همگرایی برای محاسبه سخت افزاری جذر اعداد [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • خواص سایشی تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • خودپذیری مغناطیسی عملیات مغناطیس سنجی کانسار تیتانیوم- فسفات قره آغاج ارومیه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • خوردگی بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • خوردگی بررسی الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی نیتریت سدیم برخوردگی فولاد کربنی در محلول مشابه بتن [دوره 36، شماره 4، 1381]

د

 • دانسیته انرژی ذخیره سازی گاز طبیعی در مایعات هیدروکربنی-مطالعه حلالیت و دانسیته انرژی در محصولات پالایشگاه تهران [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • دانه بندی ارائه الگوی بهینه حفاری و آتشباری در معدن مس میدوک و مقایسه روش هایدستی و کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]

ذ

 • ذخیره سازی ذخیره سازی گاز طبیعی در مایعات هیدروکربنی-مطالعه حلالیت و دانسیته انرژی در محصولات پالایشگاه تهران [دوره 36، شماره 3، 1381]

ر

 • راهها بررسی توانایی سازمان دهی ادراکی در استخراج خطوط مستقیم از تصاویر هوایی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • ریز ساختار مکانیزم تشکیل ذرات TIBدر کامپوزیت زمینه فلزی AL-TIB2 به روش آلیاژ – آلیاژ [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • ریز ساختار کاملا بینیتی تاثیر هیدروژن بر رفتار مکانیکی و مکانیزم های شکست در فولاد کم کربن 2.25Cr-1mo [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • ریژنراتور دوار بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • رشد ناحیه تشخیص اتوماتیک اشیاء سه بعدی بر مبنای بکارگیری همزمان مفاهیم هوش مصنوعی وتئوری ادغام [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • رفتار بدنه خودرو اندازه گیری مقدار سختی یک اتصال T در بدنه خودرو مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • رفتار سیلانی تاثیر هیدروژن بر رفتار مکانیکی و مکانیزم های شکست در فولاد کم کربن 2.25Cr-1mo [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • روابط تجربی تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری در مخازن همزده حاوی سوسپانسیون [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • روابط تحلیلی بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • روش اجزاء محدود بررسی استحکام باقیمانده فشاری یک ساختار گلاس/اپوکسی تحت ضربه های کم سرعت [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • روش آموزش ترکیبی مدلسازی تولید سفر با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • روش تفاضل محدود مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • روش رادیو گرافی روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • روش فیبر نوری روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • روش مرز بالا تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیها به روش آنالیز حدی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • روشهای الکترو شیمیایی بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • روغن تصفیه شده استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • روغن خوراکی استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • رئولوژی بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]

ز

 • زئولیت استفاده از تکنولوژی فیبر های مویین مشبک و زئولیت درجداسازی یون های فلزی از پساب های صنعتی ایران [دوره 36، شماره 2، 1381]

س

 • ساختار شبکه اصلاح شبکه مبدل های حرارتی با توجه به محدودیتهای ساختاری و هیدرودینامیکی موجود : روش جدید هدفگذاری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • ساختارهای مدفون طراحی بهینه برداشتهای مغناطیسی با توجه به اثر فاصله گیرنده نسبت به ساختار مدفون [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • سازمان دهی ادراکی بررسی توانایی سازمان دهی ادراکی در استخراج خطوط مستقیم از تصاویر هوایی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • سازه فراساحل تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • سازه های بتنی مسلح بررسی الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی نیتریت سدیم برخوردگی فولاد کربنی در محلول مشابه بتن [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • سبوس برنج استخراج روغن خوراکی از پوسته و سبوس برنج ایرانی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • سختی اتصال اندازه گیری مقدار سختی یک اتصال T در بدنه خودرو مقایسه آن با نتایج تحلیل عددی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • سخت شدگی کرنشی تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • سرعت خوردگی بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • سرعت سیال بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • سیستم تعلیق فعال طراحی یک استراتژی کنترلی سیستم تعلیق فعال به کمک روش کنترل ناخطی مد لغزان [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • سطح تخریب بررسی استحکام باقیمانده فشاری یک ساختار گلاس/اپوکسی تحت ضربه های کم سرعت [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • سیکل حدی بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • سکو تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • سکوهای ثابت فلزی دریائی مدل کردن رفتار غیر خطی و پس کمانشی سازه ای با مقطع لوله ای با استفاده از المان الیافی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • سیگنالهای طیف گسترده DS/CDMA مدولاسیون وفقی با آشکار سازی همدوس برای سیگنالهای DS/CDMA در کانالهای مخابرات سلولی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • سیمان بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • سن فرناندو روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • سوراخ کردن و بررسی جریان هوا روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • سوسپانسیون تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری در مخازن همزده حاوی سوسپانسیون [دوره 36، شماره 1، 1381]

ش

 • شبکه عصبی تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • شبکه عصبی-فازی مدلسازی تولید سفر با استفاده از روش شبکه های عصبی-فازی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • شبکه نوروفازی تشخیص اتوماتیک اشیاء سه بعدی بر مبنای بکارگیری همزمان مفاهیم هوش مصنوعی وتئوری ادغام [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • شبکه های کامپیوتری مقابله با حمله های از کار اندازی سرویس در شبکه های کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • شبیه سازی لرزش مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • شتاب خطی اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • شتابنگاشت مصنوعی تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 36، شماره 2، 1381]

ض

 • ضخامت بار سنگ ارائه الگوی بهینه حفاری و آتشباری در معدن مس میدوک و مقایسه روش هایدستی و کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • ضرایب ظرفیت باربری ارزیابی ضرایب بار مایل و بار نامحوری در ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک مدل الاستیک-پلاستیک با معیار موهر کولمب [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • ضریب انتقال حرارت تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری در مخازن همزده حاوی سوسپانسیون [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • ضریب انتقال حرارت بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • ضریب تمرکز تنش ضرایب تمرکز در اتصالات چند صفحه ای TTوXX مقاطع مستطیلی توخالی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • ضربه روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • ضربه های کم سرعت بررسی استحکام باقیمانده فشاری یک ساختار گلاس/اپوکسی تحت ضربه های کم سرعت [دوره 36، شماره 3، 1381]

ط

 • طراحی آزمایشها بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • طراحی بهینه طراحی بهینه ترانسفورماتور به کمک الگوریتم ژنتیک [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • طیف پاسخ تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • طیف هدف تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی [دوره 36، شماره 2، 1381]

ظ

 • ظرفیت چسبندگی بررسی نقش مقاومت برشی سیمان در ظرفیت باربری میل مهارهای تزریق شده [دوره 36، شماره 2، 1381]

ع

 • عیب یابی محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • عدد استانتون بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • عدد اشمیت بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • عدد شرود بررسی تعیین پرامترها ی هیدرودینامیکی سیال توسط سرعت خوردگی یکنواخت فلز مس در آب [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • عضو قاب مدل کردن رفتار غیر خطی و پس کمانشی سازه ای با مقطع لوله ای با استفاده از المان الیافی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • عضو مهاربندی مدل کردن رفتار غیر خطی و پس کمانشی سازه ای با مقطع لوله ای با استفاده از المان الیافی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • عملگرهای موروفولوژیکی تشخیص اتوماتیک اشیاء سه بعدی بر مبنای بکارگیری همزمان مفاهیم هوش مصنوعی وتئوری ادغام [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • عوارض ساختار یافته نمونه بررسی توانایی سازمان دهی ادراکی در استخراج خطوط مستقیم از تصاویر هوایی [دوره 36، شماره 3، 1381]

غ

 • غلظت آپتیمم بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان [دوره 36، شماره 4، 1381]

ف

 • فازهای انتقالی بررسی رسوبات فازی در آلیاژ AL-30% ZN توسط میکروسکپ الکترونی (T.E.M) [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • فاصله یاب مادون قرمز ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • فیبر های موئین مشبک استفاده از تکنولوژی فیبر های مویین مشبک و زئولیت درجداسازی یون های فلزی از پساب های صنعتی ایران [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • فیدبک فاز طراحی و ساخت آرایه فازدار اولتراسوند برای مبارزه با سرطان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • فیدبک ولتاژ طراحی و ساخت آرایه فازدار اولتراسوند برای مبارزه با سرطان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • فرمانتاسیون بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • فرورفتگی تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • فن آوری پینچ اصلاح شبکه مبدل های حرارتی با توجه به محدودیتهای ساختاری و هیدرودینامیکی موجود : روش جدید هدفگذاری [دوره 36، شماره 2، 1381]

ق

 • قاب فلزی رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • قابلیت دسترسی مقابله با حمله های از کار اندازی سرویس در شبکه های کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • قره آغاج عملیات مغناطیس سنجی کانسار تیتانیوم- فسفات قره آغاج ارومیه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • قضیه شادر بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]

ک

 • کامپوزیت های زمینه فلزی مکانیزم تشکیل ذرات TIBدر کامپوزیت زمینه فلزی AL-TIB2 به روش آلیاژ – آلیاژ [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • کانال با محوشوندگی و سایه افکنی مدولاسیون وفقی با آشکار سازی همدوس برای سیگنالهای DS/CDMA در کانالهای مخابرات سلولی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • کشتی تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • کلرور فریک بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • کنترل طراحی یک استراتژی کنترلی سیستم تعلیق فعال به کمک روش کنترل ناخطی مد لغزان [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • کومولوی تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت [دوره 36، شماره 2، 1381]

گ

 • گاز طبیعی ذخیره سازی گاز طبیعی در مایعات هیدروکربنی-مطالعه حلالیت و دانسیته انرژی در محصولات پالایشگاه تهران [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • گرانروی اثر حرارت و آلاینده های(Mg++ , Ca++) روی گل پلیمری PHPA,XC در شرایط واقعی چاه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • گرمادهی به بافت طراحی و ساخت آرایه فازدار اولتراسوند برای مبارزه با سرطان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • گیره روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]

ل

 • لرزش زمین مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • لستین بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • لوله های پلاستیکی روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • لوله های فولادی گالوانیزه روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]

م

 • مایعات ذخیره سازی گاز طبیعی در مایعات هیدروکربنی-مطالعه حلالیت و دانسیته انرژی در محصولات پالایشگاه تهران [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • مبدل های سیگما-دلتا طراحی یک مدولاتور سیگما- دلتا با دقت 18 بیت ، منبع تغذیه 3/3 ولت برای کاربردهای صوت دیجیتال [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • متان ذخیره سازی گاز طبیعی در مایعات هیدروکربنی-مطالعه حلالیت و دانسیته انرژی در محصولات پالایشگاه تهران [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • مجموعه فشرده بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • مخازن همزده تعیین ضریب انتقال حرارت جابجایی اجباری در مخازن همزده حاوی سوسپانسیون [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • مدارهای آنالوگ طراحی یک مدولاتور سیگما- دلتا با دقت 18 بیت ، منبع تغذیه 3/3 ولت برای کاربردهای صوت دیجیتال [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • میدان مغناطیسی عملیات مغناطیس سنجی کانسار تیتانیوم- فسفات قره آغاج ارومیه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • مدل الاستیک-پلاستیک ارزیابی ضرایب بار مایل و بار نامحوری در ضرایب ظرفیت باربری خاک به کمک مدل الاستیک-پلاستیک با معیار موهر کولمب [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • مدل ریاضی بهینه سازی راندمان ریژنراتور دوار به روش طراحی آزمایشها [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • مدل ریاضی لرزش زمین مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • مدل سازی محاسبه پارامترهای مدل مشروح برای مطالعه رفتار فرکانسی سیم پیچهای تغییر شکل یافته در جهعت شعاعی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • مدلسازی ریاضی مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • مدلسازی سطح تشخیص اتوماتیک اشیاء سه بعدی بر مبنای بکارگیری همزمان مفاهیم هوش مصنوعی وتئوری ادغام [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • مدلسازی موتورهای القایی مدلسازی و شبیه سازی انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • مد لغزان طراحی یک استراتژی کنترلی سیستم تعلیق فعال به کمک روش کنترل ناخطی مد لغزان [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • مدل فازی مکان یابی و تعیین ظرفیت بهینه پست های فوق توزیع با استفاده از الگوریتم ژنتیک در حضور بار های غیر قطعی [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • مدولاتورهای کسکید طراحی یک مدولاتور سیگما- دلتا با دقت 18 بیت ، منبع تغذیه 3/3 ولت برای کاربردهای صوت دیجیتال [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • مدولاسیون وفقی مدولاسیون وفقی با آشکار سازی همدوس برای سیگنالهای DS/CDMA در کانالهای مخابرات سلولی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • مس تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • مسیریابی ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • معادلات Navier Stokes انتگرال گیری شده در عمق مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • معادله لاگرانژ بررسی و تحلیل تیر دو سر مفصل با بار محوری [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • معدن مس سرچشمه مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • معدن مس میدوک ارائه الگوی بهینه حفاری و آتشباری در معدن مس میدوک و مقایسه روش هایدستی و کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • مغناطیس طراحی بهینه برداشتهای مغناطیسی با توجه به اثر فاصله گیرنده نسبت به ساختار مدفون [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • مقاومت به ضربه تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • مکانیزم اشاعه ترک هیدروژنی تاثیر هیدروژن بر رفتار مکانیکی و مکانیزم های شکست در فولاد کم کربن 2.25Cr-1mo [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • میکرو لوله حرارتی اثر شتابهای خطی بر ماکزیمم قابلیت انتقال حرارت در میکرو لوله های حرارتی با شیارهای مثلثی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • ممیز شناور ارائه یک الگوریتم جدید همگرایی برای محاسبه سخت افزاری جذر اعداد [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • منطقه ساحلی مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • مواد آلی بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • مواد کامپوزیت بررسی استحکام باقیمانده فشاری یک ساختار گلاس/اپوکسی تحت ضربه های کم سرعت [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • مواد منعقد کننده بررسی و مطالعه خورندگی الوم و کلرورفریک در حذف مواد آلی آب اصفهان [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • مواد منفجره ارائه الگوی بهینه حفاری و آتشباری در معدن مس میدوک و مقایسه روش هایدستی و کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • موتورهای القایی مدلسازی و شبیه سازی انواع خطاهای سیم بندی استاتور موتور القایی قفس سنجابی [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • موج ریلی روش جدیدی برای بررسی و تست اعضای پس کشیده پل های پیش تنیده بتنی [دوره 36، شماره 2، 1381]

ن

 • نان بررسی تأثیر افزودن حبوبات و لستین بر روی خواص رئولوژی خمیر و ارزش غذایی و کیفیت ارگانولپتیک نان حاصل [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • نیتریت سدیم بررسی الکتروشیمیایی اثر بازدارندگی نیتریت سدیم برخوردگی فولاد کربنی در محلول مشابه بتن [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • نرم افزار DALPAT ارائه الگوی بهینه حفاری و آتشباری در معدن مس میدوک و مقایسه روش هایدستی و کامپیوتری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • نقاط برداشت طراحی بهینه برداشتهای مغناطیسی با توجه به اثر فاصله گیرنده نسبت به ساختار مدفون [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • نقطه واروی اثر حرارت و آلاینده های(Mg++ , Ca++) روی گل پلیمری PHPA,XC در شرایط واقعی چاه [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • نیکل تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • نیکل سخت تاثیر جایگزینی مس با نیکل بر سختی ، مقاومت به ضربه و خواص سایشی چدن نیکل سخت [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • نگاشت شبکه ای اشغال ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • نگاشت محیط ترکیب اندازه شبکه اطلاعات، روشی نوین برای ترکیب اطلاعات سنسوری [دوره 36، شماره 3، 1381]
 • نیمه صلب رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • نورد گرم چسبندگی پوسته های اکسیدی در فولادهای کم کربن [دوره 36، شماره 1، 1381]
 • نویز مداری طراحی یک مدولاتور سیگما- دلتا با دقت 18 بیت ، منبع تغذیه 3/3 ولت برای کاربردهای صوت دیجیتال [دوره 36، شماره 3، 1381]

و

 • ورق پیشانی رابطه لنگر – دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • ورلیت عملیات مغناطیس سنجی کانسار تیتانیوم- فسفات قره آغاج ارومیه [دوره 36، شماره 3، 1381]

ه

 • هدفگذاری اصلاح شبکه مبدل های حرارتی با توجه به محدودیتهای ساختاری و هیدرودینامیکی موجود : روش جدید هدفگذاری [دوره 36، شماره 2، 1381]
 • هسته گگنبائر پایداری مجانبی اپراتورهای فوق کروی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • همبستگی محاسبه همبستگی شبکه Gmn – شبکه ای با ماکسیمم همبندی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • همبندی محاسبه همبستگی شبکه Gmn – شبکه ای با ماکسیمم همبندی [دوره 36، شماره 4، 1381]
 • هموتوپی بررسی تولید اتیل استات با سیستم تقطیر واکنشی به روش هموتوپی [دوره 36، شماره 4، 1381]