دوره و شماره: دوره 42، شماره 0 - شماره پیاپی 1000215، بهار 1360 
9. ضرائب زلزله خیزی و حوزه های شدت نسبی زلزله های ایران

علی اصغر نوروزی؛ عادلی استادیار؛ ارسلان مهاجراشجعی