دوره و شماره: دوره 47، شماره 0 - شماره پیاپی 1000214، زمستان 1365