دوره و شماره: دوره 54، شماره 0 - شماره پیاپی 1000213، پاییز 1365