دوره و شماره: دوره 8، شماره 0 - شماره پیاپی 1000209، پاییز 1346 
3. موجودات زنده پرکامبرین

مهندس محمود احمدزاده؛ Martin F.Glaesser