دوره و شماره: دوره 40، شماره 0 - شماره پیاپی 1000207، زمستان 1358 
9. بررسی پلوتونیوم درنمونه های بیولوژیکی

حسین غفوریان؛ ایرج بیات؛ زهره عابدین زاده