دوره و شماره: دوره 9، شماره 0 - شماره پیاپی 1000190، زمستان 1346