دوره و شماره: دوره 55، شماره 0 - شماره پیاپی 1000166، بهار 1374 
4. ارائه یک مدل عددی برای محاسبه بال هواپیما

دکتر محمد رحیمیان؛ مهندس حمید یزدانی صابونی


7. کاربرد روش اجزا محدود در تحلیل سازه کشتی

دکتر ایرج محمود زاده کنی؛ مهندس مهرداد اللهیاری


8. تحلیل دینامکی و آنالیز سازه های ساندویچی

دکتر محمود موسوی مشهدی؛ مهندس فرهاد جاویدراد؛ مهندس علی شمسیان