دوره و شماره: دوره 42، شماره 8 - شماره پیاپی 1000374، زمستان 1387 (118 شیمی) 
7. مدل سازی ریاضی انتقال جرم گازها در غشا‌ءهای نامتقارن متخلخل پلیمری

سارا فرهنگی؛ مجتبی شریعتی نیاسر؛ محمد سلطانیه؛ مهدی پور افشاری چنار


8. استخراج سولفید استرانسیم از محصول خروجی از کوره تبدیل

سهرابعلی قربانیان؛ علیرضا صالح پور؛ سعیدرضا رادپور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1387 زمستان 1387 پاییز 1387 تابستان 1387 تابستان 1387 تابستان 1387 بهار 1387 بهار 1387