دوره و شماره: دوره 42، شماره 7 - شماره پیاپی 1000343، زمستان 1387 (117 برق - صنایع) 
4. مدل سازی و طراحی بهینه موتور پسماند نوع تخت

احمد دارابی؛ حمید لسانی؛ تیمور قنبری هاشم آبادی


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1387 زمستان 1387 پاییز 1387 تابستان 1387 تابستان 1387 تابستان 1387 بهار 1387 بهار 1387