دوره و شماره: دوره 42، شماره 1 - شماره پیاپی 1862، بهار 1387 (111) 
3. بررسی تجربی افت فشار جریان جوششی مبرد R-134a در لوله‌های افقی

محمد علی اخوان بهابادی؛ مسعود جمالی آشتیانی؛ امیر محمد پور


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1387 زمستان 1387 پاییز 1387 تابستان 1387 تابستان 1387 تابستان 1387 بهار 1387 بهار 1387