دوره و شماره: دوره 41، شماره 10 - شماره پیاپی 1845، زمستان 1386 (109) 
2. زمانبندی دو معیاره در محیط جریان کاری ترکیبی با ماشینهای غیر یکسان

رضا برادران کاظم زاده؛ سیدحسام الدین ذگردی؛ محمدعلی بهشتی نیا


5. ارائه مدل توسعه یافته انعطاف‌پذیری و کارایی سازمان در محیط فازی

مسعود ربانی؛ رضا توکلی مقدم؛ یاسمن خدادادگان؛ معید حق نویس


11. طراحی اقتصادی نمونه گیری پذیرش متغیر دوگانه با خطاهای بازرسی

علیرضا ارشدی خمسه؛ سیدمحمدتقی فاطمی قمی؛ مجید امین نیری


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1386 زمستان 1386 زمستان 1386 پاییز 1386 پاییز 1386 تابستان 1386 تابستان 1386 بهار 1386 بهار 1386 بهار 1386