دوره و شماره: دوره 41، شماره 7 - شماره پیاپی 1827، پاییز 1386 (107) 
12. ارزیابی قابلیت اطمینان تولید در بازار برق رقابتی کامل

حسین هارون آبادی؛ محمودرضا حقی فام؛ محمود فتوحی فیروزآباد


شماره‌های پیشین نشریه

زمستان 1386 زمستان 1386 زمستان 1386 پاییز 1386 پاییز 1386 تابستان 1386 تابستان 1386 بهار 1386 بهار 1386 بهار 1386