دوره و شماره: دوره 40، شماره 6 - شماره پیاپی 1386، زمستان 1385 (100) 
4. حل طیفی جریان بالای صوت روی استوانه و کره

وحید اصفهانیان؛ مسعود برومند؛ مهدی نجفی