دوره و شماره: دوره 38، شماره 3 - شماره پیاپی 395، تابستان 1383 (85)