دوره و شماره: دوره 37، شماره 2 - شماره پیاپی 390، تابستان 1382 (80) 
4. پهنه بندی سرعت موج برشی ابرفت های گستره تهران

محمد کاظم جعفری؛ آرش رزمخواه؛ محمد کشاورز بخشایش