دوره و شماره: دوره 36، شماره 2 - شماره پیاپی 389، تابستان 1381 (76) 
10. مدل ریاضی برای برآورد لرزش ناشی از انفجار در معدن مس سرچشمه کرمان

عبدالرحیم جواهریان؛ مهدی پور قاسمی ساغند؛ محمد فاروق حسینی