دوره و شماره: دوره 39، شماره 4 - شماره پیاپی 407، پاییز 1384 (92) 
2. طراحی و توسعه یک ربات همه جهته هولونومیک با استفاده از مکانیزم رانش تفاضلی

سیدمحمد مهدی دهقان بنادکی؛ مجید نیلی احمد آبادی؛ بهروز معاونی ثابت