دوره و شماره: دوره 39، شماره 3 - شماره پیاپی 393، تابستان 1384 (91) 
1. روش گالرکین در تحلیل غیر خطی صفحات مثلثی

محمد مهدی سعادتپور؛ علیرضا شهیدی؛ مجتبی ازهری


4. بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی

امیر پور مقدم؛ حسین تقدس؛ فتح اله محمود زاده؛ محمد شکرچی زاده


7. کاربرد تبدیلات موجک در پردازش امواج زلزله

محمد رضا قاسمی؛ عیس سلاجقه؛ احمد محمد زاده