نمایه نویسندگان

آ

  • آذین، هاشم مهر بهترین فاصله بین ایستگاه ها در یک خط راه آهن [دوره 47، شماره 0، 1365]

ا

ب

پ

  • پناهی، محمد شریعت مطالعه کیفیت فیزیکی ، شیمیایی و میکروبی آب ها شهرستان کرمان [دوره 47، شماره 0، 1365]

ت

  • توحیدی، ناصر گزارشی درباره ی ساخت کوره کک سوز [دوره 47، شماره 0، 1365]

ح

  • حسیبی، کاظم تعبیر فیزیکی نسبیت از راه مکانیک کلاسیک [دوره 47، شماره 0، 1365]

ط

  • طاهری، مهدی پژوهشی در زمینه آلیاژهای جدید آلومینیم – لیتیم [دوره 47، شماره 0، 1365]
  • طباطبائی، امیر محمد تحلیل رانش خاک و دیوارهای حائل تحت اثر زمین لرزه [دوره 47، شماره 0، 1365]

ک

  • کاروکوکی، گزارش چهاردهمین کنفرانس بین المللی مدلسازی و مشابه سازی کاربردی 4 الی 6 ژوئن 1986 (4 الی 16 خرداد 1365) [دوره 47، شماره 0، 1365]
  • کارولوس، ریاضیات مربوط به تخصیص منابع در شرایط استوکاستیک [دوره 47، شماره 0، 1365]

م

ی

  • یار، افسر گزارشی درباره ی ساخت کوره کک سوز [دوره 47، شماره 0، 1365]