نمایه نویسندگان

ب

  • بچه، رضا کرد بررسیهائی چند درباره پروژه های صنعتی [دوره 4، شماره 0، 1345]
  • بصیر، حسن معادن ذغال منطقه رود [دوره 4، شماره 0، 1345]

پ

  • پناهی، خسرو کریم محاسبه ماتریسی سه بعدی هیپراستاتیک از درجات بالا رابطه مشخصه یک میله از یک اسکلت [دوره 4، شماره 0، 1345]

ت

ث

ح

  • حسینی، جمشید راه جدید در محاسبه ی قابهای هیپراستاتیک [دوره 4، شماره 0، 1345]

ر

ز

  • زارع، محمد استفاده از ماه مصنوعی در مخابرات رادیوئی [دوره 4، شماره 0، 1345]

ش

  • شیرازی، مهندس روش نوین برای انجام سریع براورد ساختمان [دوره 4، شماره 0، 1345]

ف

  • فرحان، فرخ ترمودینامیک فاز مجذوب [دوره 4، شماره 0، 1345]
  • فرحان، فرخ دکتروودوارد استاد دانشگاه هاروارد برنده جایزه نوبل در شیمی [دوره 4، شماره 0، 1345]

م

ن

  • نیکو، کریم محاسبه محور پیستون و تکیه گاه آن [دوره 4، شماره 0، 1345]