نمایه نویسندگان

آ

 • آذریان، علی مطالعه معایب غلافهای سوخت هسته ای در راکتورهای اتمی 1 -غلاف ساخته شده از آلیاژ آلومی نیم [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • آذین، هاشم مهر محاسبه حداقل فاصله زمانی بین دو قطار متوالی [دوره 38، شماره 0، 1357]

ب

 • براتعلی، ترابعلی تهیه مونو کریستالهای فلوئور و آپاتیت کلسیک که شامل مقدار اندکی از ایونهای Mnاست و بررسی بوسیله لومی نسانس و RPE [دوره 38، شماره 0، 1357]

پ

 • پازنده، شکستن ملکولهای پروپان حساس شده بکمک هگزافلورور گوگرد بوسیله اشعه لیزر [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • پناهنده، حسین استفاده از انرژی هسته ای در پژوهشهای فضائی [دوره 38، شماره 0، 1357]

ح

ر

 • رهگذر، نصرت الله تاثیر نوع وغلظت الکترولیتها بر روی فلو کولاسیون و پایداری فیزیکی سوسپانسیونهای سولفادیازین –سولفامرازین [دوره 38، شماره 0، 1357]

ش

 • شهبازی، مرتضی مطالعه اثر زمان تجدید حیات دیودهای N Pروی مقدار ولتاژ خروجی چند برابر کننده ولتاژ کاربرد برای تلویزیون رنگی [دوره 38، شماره 0، 1357]

ط

 • طاهری، مهدی مطالعه نقش هیدروژن در فلزات [دوره 38، شماره 0، 1357]

ع

 • علوی، مهدی بررسی اجسام مغناطیسی فریت ها [دوره 38، شماره 0، 1357]

ف

ق

 • قاسمی، فریدون اطلاعاتی درباره منابع نفتی دریای شمال [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • قریب، مرتضی استفاده از انرژی هسته ای در پژوهشهای فضائی [دوره 38، شماره 0، 1357]

گ

م

 • معتمد، دکتر پور مقدمه ای بر نظریه اشتقاق قاره ها و تکتونیک صفحات [دوره 38، شماره 0، 1357]
 • مهرآذین، هاشم حرکت جانبی لکوموتیو در خط مستقیم [دوره 38، شماره 0، 1357]

ن

ی

 • یوسفی، کریم بحثی درباره طبقه بندی سنگهای آواری بالاخص ماسه سنگها [دوره 38، شماره 0، 1357]