نمایه نویسندگان

ا

  • ابتکار، تقی دیدگاههای تازه در اصل دوم ترمودینامیک [دوره 51، شماره 0، 1370]
  • ابهری، دکتر کاظم واژه نامه مهندسی مکانیک (7) c تا carburetor [دوره 51، شماره 0، 1370]
  • ابوالحمد، دکتر گیتی بررسی و محاسبه پارامترهای عملیاتی –مدل ومشابه سازی واحد S.M.R. [دوره 51، شماره 0، 1370]
  • امیرسالمی، مهندس بررسی و محاسبه پارامترهای عملیاتی –مدل ومشابه سازی واحد S.M.R. [دوره 51، شماره 0، 1370]

ب

ح

  • حنانه، عبدالحمید نحوه تغییرات مجذور فرکانس( ) در فاصله بین مودهای طبیعی [دوره 51، شماره 0، 1370]

ر

ز

ط

  • طاهری، دکتر علی کریمی بررسی ساخت تسمه های دو لایه و سه لایه به وسیله کشش از داخل قالبهای گوه ای [دوره 51، شماره 0، 1370]

غ

ف

  • فر، فرهاد بهنام روش نوسازگر معادل برای تحلیل دینامیکی سازه های جدا شده از پایه [دوره 51، شماره 0، 1370]

م

ن