نمایه نویسندگان

آ

  • آذریان، علی میکروگرافی ریل راه آهن-تهران-شاهرود [دوره 40، شماره 0، 1358]

ا

  • احتشام، محمود حدود کاربرد تکنونیک صفحات درعقار ایجاد پوسته جدید اقیانوسی در خشکی [دوره 40، شماره 0، 1358]
  • ایماندل، دکتر کرامت الله کاربرد خاک بنتونیت سمنان د رحذف دترجنت از آبهای آلوده زیرزمینی تهران [دوره 40، شماره 0، 1358]

ب

  • بیات، ایرج بررسی پلوتونیوم درنمونه های بیولوژیکی [دوره 40، شماره 0، 1358]

پ

  • پذیرنده، علی محاسبه برخی از پایاهای راکتور قدرت با روش دو گروهی [دوره 40، شماره 0، 1358]
  • پهلوانی، ایرج محاسبه برخی از پایاهای راکتور قدرت با روش دو گروهی [دوره 40، شماره 0، 1358]

ج

  • جییبی، دکتر نورالدین مطالعه شیمی ساختمانهای انتیموان سه ارزشی در بعضی از انتیموناتهای مختلط فلزات قلیائی [دوره 40، شماره 0، 1358]

خ

  • خوجینی، علی ولی مطالعه بارندگی سالانه و رابطه آن با مدول در حوزه آبریز کرج [دوره 40، شماره 0، 1358]

ز

س

ش

  • شریعت، محمود تصفیه پیشرفته یک فاضلاب صنعتی آغشته بمواد نفتی [دوره 40، شماره 0، 1358]

ع

غ

م

  • مقدم، مرتضی شهبازی مطالعه نظری اثر دو قطبی ها ی مغناطیسی روی تشدید چهار قطبی هسته ای [دوره 40، شماره 0، 1358]

ن