نمایه نویسندگان

پ

  • پازوش، هرمز نقش قنات در آبادانی کویرها [دوره 44، شماره 0، 1361]
  • پاسوش، هرمز رسوب گذاری در مخازن سدها مسئله سد سفید رود [دوره 44، شماره 0، 1361]

ص

ط

ع

  • عادلی، حجت الله تجارب مهندسی از زلزله 15 آوریل 1979 مونت نگرو ( یوگوسلاوی) [دوره 44، شماره 0، 1361]

غ

ف

  • فخیمی، سورنا مکانیک تشکیل حباب هنگام ورود گاز از یک منفذ به درون مایعی در حال جریان " راهنما برای طراحی صفحات توزیع در ستونهای تقطیر و جذب" [دوره 44، شماره 0، 1361]

م

  • مرتضوی، دکتر رضا بررسی آب و لجن دریاچه ی ارومیه [دوره 44، شماره 0، 1361]
  • مهرآذین، هاشم کاربرد قضیه های میلتن – کیلی در محاسبه تابع اکسپنانسیل ماتریسی [دوره 44، شماره 0، 1361]

ن