نمایه نویسندگان

آ

ا

  • ارضی، یداله ارائه روش جدیدی برای محاسبه مقاومت الکترودهای زمین و ظرفیت خازنی اجسام در فضا [دوره 31، شماره 0، 1354]

ب

ت

ج

  • جواهری، رسول مطالعه درباره اسپکترومتر با بلور خمیده و بررسی تغییرات عرض خط [دوره 31، شماره 0، 1354]
  • جواهری، رسول مطالعه در تغییرات سنتیلاسیون مخصوص الکترونهای حاصل از برخورد ذرات آلفا با اتمهای گازهای نادر [دوره 31، شماره 0، 1354]

د

  • درویش، محمد روف تجزیه و تحلیل طیف رزوناس مغناطیسی هسته ای ترکیبات آلی ( کوپلاژ بین اسپین هسته ها در رزونانس مغناطیسی هسته) [دوره 31، شماره 0، 1354]

ز

  • زاده، حمید رفیع کدام یک از نیروگاههای هسته ای را انتخاب کنیم [دوره 31، شماره 0، 1354]

س

  • سهرابی، مرتضی اختلاط محوری در دستگاه های مجاور کننده مایع-مایع [دوره 31، شماره 0، 1354]

ش

  • شهریاری، سهراب توسعه و تکامل دوران اول زمین شناسی در خاور نزدیک قسمت دوم ( بقیه از شماره قبل ) [دوره 31، شماره 0، 1354]

ف

  • فلوگل، هلموت توسعه و تکامل دوران اول زمین شناسی در خاور نزدیک قسمت دوم ( بقیه از شماره قبل ) [دوره 31، شماره 0، 1354]

ک

  • کاغذچی، طاهره اختلاط محوری در دستگاه های مجاور کننده مایع-مایع [دوره 31، شماره 0، 1354]

ن

  • نجات، زین العابدین انرژی حرارتی زمین قسمت دوم – انواع منابع انرژی و ساختمان آن [دوره 31، شماره 0، 1354]