نمایه نویسندگان

آ

  • آرا، ایرج شمس ملک ساختمان یک دهلیز بزرگ زیرزمینی با مهارهای پیش تنیده فولادی و بتون پرتابی [دوره 28، شماره 0، 1353]
  • آرزم، فرخ محاسبه مقاومت ac سیم دو فلزه [دوره 28، شماره 0، 1353]

ا

ب

پ

ت

ح

ر

س

غ

ف

ق

ک

م

  • میثمی، علی نکاتی چند درباره دوران دوم Mesozoic یا دوران تکوین خزندگان غول پیکر [دوره 28، شماره 0، 1353]
  • مجیدی، بیژن مسائل دگرگونی در جنوب ایران – فازهای کوهزائی پر کامبرین تا کیمرین قدیمی [دوره 28، شماره 0، 1353]