نمایه نویسندگان

آ

  • آذریان، علی مشاهده معایب ایجاد شده در بی اکسید ارانیوم (UO2) در اثر تابش نوترنها [دوره 34، شماره 0، 1355]
  • آذریان، علی دیفوزیون گالیم در آلومینیم [دوره 34، شماره 0، 1355]

ب

  • بصیر، سید حسن معدن آهن بونک لیبریا ، آفریقای غربی [دوره 34، شماره 0، 1355]

پ

  • پی، دکتر پرویز نیک کاربرد دتکتور سولید تراس برای دتکسیون ذرات آلفا به کمک نیترات سلولز [دوره 34، شماره 0، 1355]

ت

  • توحیدی، ناصر تولید آهن اسفنجی از احیا مستقیم کانه های آهن با گازهای حاصل از تفکیک گاز طبیعی نفت [دوره 34، شماره 0، 1355]

ث

ح

  • حبیبی، نورالدین مطالعه و بررسی سیستمهای دوگانه پنتافلوئورورهای پتاسیم –روبیدیم و سزیم باسایر پنتافلوئورورهای قلیایی [دوره 34، شماره 0، 1355]
  • حبیبی، نورالدین بررسی منحنی های PH متری بعضی از ایوانهای فلزی در حضور فلوئورورهای قلیایی [دوره 34، شماره 0، 1355]
  • حسینیان، مرتضی آلودگی آب از نظر بیوشیمی و فیزیکوشیمی [دوره 34، شماره 0، 1355]

ر

س

ط

ف

ق

ک

م

  • مهرآئین، مرتضی مطالعه و بررسی سیستمهای دوگانه پنتافلوئورورهای پتاسیم –روبیدیم و سزیم باسایر پنتافلوئورورهای قلیایی [دوره 34، شماره 0، 1355]

ه