نمایه نویسندگان

ا

 • ابتکار، تقی تبدیل مستقیم انرژی IV مبدل ترمینانیک(THERMIONIC CONVERTOR ) [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • اتمر، پرفسور مردم (انسان ) ماده و محیط MAN – METERIAL – MIDDEN ( ENVIRONMENT) [دوره 20، شماره 0، 1350]

پ

ت

 • توانا، جلال الدین فصلی از تاریخ مهندسی نفت در ایرن باستان یا بحث کوتاهی درباره آتشی که نمیرد ... [دوره 20، شماره 0، 1350]

ث

ح

 • حامی، مهندس احمد آب یابی ، آب رسانی ، آب یاری ، آب سنجی در ایران باستان . [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • حبیبی، نورالدین پولاروگرافی ترکیبات نیتره حلقوی [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • حقیقی، بقیه مقاله آقای دکتر حقیقی راجع به زلزله [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • حقیقی، همایون زلزله از نظر اقتصادی و اجتماعی [دوره 20، شماره 0، 1350]

ر

 • رحمتی، محمد علی از رویدادهای علمی و صنعتی جهان [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • رمیری، امیر منصور تعیین توزیع درجه حرارت در عایق کابلهای سه فازی در حین عبور جریان اتصال کوتاه (قسمت دوم) [دوره 20، شماره 0، 1350]

ز

س

 • سرابی، الیده اصول تیتراسیون با استفاده از نقطه انتهایی صفر [دوره 20، شماره 0، 1350]

ف

 • فرحان، فرخ صنایع فلزی در ایران باستان [دوره 20، شماره 0، 1350]
 • فروش، ابراهیم چینی محاسبات مشخصات لازم برای حل تابها باتیرهای اینرسی متغییر [دوره 20، شماره 0، 1350]

ق

 • قالیبافیان، مهدی تعیین مقدار نیروهای گرهی در محاسبه دالها به گسیختگی [دوره 20، شماره 0، 1350]

ل

 • لاریجانی، مرتضی بررسی سنگهای کلیوی ایران بوسیله دیفراکسیون اشعه ایکس (روش پودر) [دوره 20، شماره 0، 1350]

م

ه

 • هورفر، اکسیدهای سه تایی – برنز Les Oxydes Ternaires- BRONZE [دوره 20، شماره 0، 1350]