نمایه نویسندگان

آ

ث

ج

  • جعفرالفت، محمد معرفی طریقه سنجش کمی اسیدهای آمینه آزاد بر اساس محاسبه لکه های ایجاد شده در سطح کروماتوگرام [دوره 11، شماره 0، 1347]

ح

ذ

  • ذواشتیاق، پرویز انتقال انرژی 3 فاز متناوب با دو سیم و زمین در شبکه های برقی روستایی [دوره 11، شماره 0، 1347]

ر

ط

  • طلیسچی، مسعود طرح و محاسبه دقیق تیرهای سراسری بتنی پیش تنیده با ارتفاع متغیر [دوره 11، شماره 0، 1347]

ع

ف

  • فرحان، فرخ مولکول های ایزوالکترونی (هم الکترون) [دوره 11، شماره 0، 1347]
  • فرسام، حسن شیمی در سرعتهای زیاد [دوره 11، شماره 0، 1347]

ق

  • قزوینیان، علاءالدین استفاده از پلاسما برای تولید الکتریسیته –مولد برق (MHD)مانیتوهیدرودینامیک [دوره 11، شماره 0، 1347]

گ

م