نمایه نویسندگان

آ

ا

پ

ث

ح

ذ

  • ذواشتیاق، مهندس توپولوژی شبکه های برقی ، گرافهای جهت دار و بدون جهت [دوره 10، شماره 0، 1347]

ر

ز

  • زاده، مهندس محمدعلی کاظم فلوتاسیون تفریقی سنگهای معدنی سرب و روی گروه بندی آزمایشی سنگهای معدنی و روش فلوتاسیون آنها [دوره 10، شماره 0، 1347]

س

ف

ق

گ

  • گریگوریان، دکتر مارکار تئوری و محاسبات ساختمانهای منظم (استاتیک ، دینامیک و بار بحرانی ) [دوره 10، شماره 0، 1347]
  • گلاب، دکتر هما گل اثر اسید کلروسولفوریک بر روی نیتریلهای عطری سنتز S-Triazine و Dibenzamide های جدید [دوره 10، شماره 0، 1347]

م