نمایه نویسندگان

آ

ا

پ

ت

  • تاد، عباس صفحه گرد زیربار منفرد قائم P در مرکز [دوره 5، شماره 0، 1345]

ث

  • ثابت، محمدحسین کاشانی نارسایی تئوری کلاسیک خمش متقارن صفحه ها در مورد صفحه های گرد که تحت تاثیر بار متمرکزی در مرکز صفحه واقع باشد . [دوره 5، شماره 0، 1345]

ج

ح

د

  • دکترتوانا، بررسیهای چند درباره پژوهشهای صنعتی (2) [دوره 5، شماره 0، 1345]

ر

ف

ل

  • لاریجانی، دکتر تحقیقی درباره زمینه سری رسی پرمین کوههای بی بی شهربانو [دوره 5، شماره 0، 1345]

م

ی

  • یوسفی، مهندس تحقیقی درباره زمینه سری رسی پرمین کوههای بی بی شهربانو [دوره 5، شماره 0، 1345]
  • یوسفی، مهندس کریم پیشرفتهای تازه در شناسایی اعماق اقیانوسها [دوره 5، شماره 0، 1345]