نمایه نویسندگان

ا

 • ارضی، یدالله زمین کردن مراکز تلفنی قسمت اول :اندازه گیری مقاومت مخصوص زمین [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • اسفندیاری، بیژن محیط رسوبی و سنگ شناسی رسوبات کامبرین در بخشی از جنوب البرز مرکزی [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • اشرفی، فرخ حبیبی فرمول تلفات انتقال نیرو برای محاسبات دیسپاچینگ اقتصادی [دوره 30، شماره 0، 1353]

ت

ح

 • حسینیان، مرتضی استفاده مجدد از فاضلابها –پس آبها –آبهای مصرف شده [دوره 30، شماره 0، 1353]

ر

ز

س

 • سهرابی، مرتضی کلیاتی درباره پدیده های انتقال جرم همراه با واکنشهای شیمیایی [دوره 30، شماره 0، 1353]

ش

 • شیخی، حسین افیولیت های زاگروس و چگونگی تشکیل آنها [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • شریفی، مهندس علی اصغر متد کمترین مربعات با استفاده از جبر ماتریس ها حالت (معادلات مشاهدات ) [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • شهریای، سهراب توسعه و تکامل دوران اول زمین شناسی در خاور نزدیک [دوره 30، شماره 0، 1353]

ع

 • عریضی، همایون تطبیق دادن مدها در مسایل ناهمواری های میکرو موج توسط روش عددی کمترین مربع ها [دوره 30، شماره 0، 1353]

ک

 • کاغذچی، طاهره کلیاتی درباره پدیده های انتقال جرم همراه با واکنشهای شیمیایی [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • کامران، دکتر جمشید بررسی مسائل موجود در مهندسی متالوژی [دوره 30، شماره 0، 1353]
 • کسرائی، مسعود مقایسه حالت شیمیایی گوگرد و فسفر در بلور کلرور پتاسیم [دوره 30، شماره 0، 1353]

م

 • مفیدی، دکتر جمشید مقایسه سیستم های اسید و باز مزدوج با سیستم اکسید و کاهش مزدوج [دوره 30، شماره 0، 1353]

ن

و