نمایه نویسندگان

ب

  • بهزاد، علی پدیده های رسوبی حاشیه دریای خزر [دوره 27، شماره 0، 1352]

پ

  • پازوش، هرمز جریان لایه ای بین دو لوله درون هم [دوره 27، شماره 0، 1352]

ت

  • تهرانی، خسرو خسرو سنونین تیپ و چینه شناسی آن [دوره 27، شماره 0، 1352]
  • توحیدی، ناصر فیزیکوشیمی و تئوری احیاء کانه های آهن با گازهای حاصل از تفکیک گاز طبیعی [دوره 27، شماره 0، 1352]
  • توحیدی، ناصر دیدی کوتاه بروشهای تولید آهن خام و چدن [دوره 27، شماره 0، 1352]

ج

ح

خ

  • خسروی، مرتضی مطالعه پلی مریزاسیون در سری لینولئیک ها [دوره 27، شماره 0، 1352]

ذ

  • ذواشتیاق، پرویز محافظت از تاثیر حوزه های الکترومغناطیسی (50 هرتس) در فشار خیلی قوی [دوره 27، شماره 0، 1352]

ر

ع

  • علوی، مهدی سنتز الماس (تهیه آزمایشگاهی ) [دوره 27، شماره 0، 1352]

م

ی

  • یوسفی، کریم نقش مطالعات سدیمانتولوژیکی ، دیاژنتیکی و ژئوشیمیایی در حل مسایل مربوط به چگونگی و زمان تشکیل کانسارهاییکه در سریهای رسوبی کربنات قرار دارند. [دوره 27، شماره 0، 1352]