نمایه نویسندگان

ا

 • امینیان، اولین گزارش مقدماتی در مورد طرح تحقیقاتی شماره G -1 [دوره 23، شماره 0، 1351]

ب

 • بینا، دکتر محمد منصور مطالعه اثر انکسار در ترازیابی و ارتفاع یابی مثلثاتی در ژئودزی و نقشه برداری و امکان حذف آن [دوره 23، شماره 0، 1351]

ج

 • جعفری، دکتر مطالعه الکتروشیمیایی کندکننده های فرار (Inhanitevrs.volatils) [دوره 23، شماره 0، 1351]

ح

 • حامی، احمد کلفتی لایه روسازی راه [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • حسینیان، مرتضی آلودگی هوا و اثر آن درزندگی –آلودگی هوای تهران [دوره 23، شماره 0، 1351]

ر

س

ع

 • ع-هورفر، ساختمان شبکه انواع شیشه های صنعتی [دوره 23، شماره 0، 1351]

ف

 • فرحان، فرخ با بهره مندی از گازهای احیاکن مصرف کک در ذوب آهن کم می شود [دوره 23، شماره 0، 1351]

م

 • مینوچهر، دکترجمشید سرعت حد نسبت بحرانی فشار و گذر جرمی بحرانی برای جریان با اصطکاک ادیاباتیک یک گاز ماده در داخل شیپورها ، لوله ها و لابیرنیت ها [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • مهرگانی، مهندس هیدرو موتور با پیستونهای اکسیال [دوره 23، شماره 0، 1351]

ن

 • نصیری، اسماعیل محاسبات ماتریسی ساختمانها به کمک حسابگر الکترونیکی [دوره 23، شماره 0، 1351]
 • نصیری، اسماعیل محاسبات حجم عملیات خاکی به کمک حسابگر [دوره 23، شماره 0، 1351]