نمایه نویسندگان

آ

 • آذین، هاشم مهر مطالعه یک مدل ترافیک و کاربرد آن برای پیش بینی ترافیک یک منطقه در حومه پاریس در سال 1980 [دوره 37، شماره 0، 1356]

ا

ب

 • بصیر، حسن نقش معدن کاری در اقتصاد کشور لهستان [دوره 37، شماره 0، 1356]

پ

 • پذیرنده، علی یک بررسی از همایش انتقال تکنولوژی هسته ای – شیراز [دوره 37، شماره 0، 1356]

ت

 • توحیدی، ناصر تکنولوژی تولید آهن اسفنجی به روشهای احیاء مستقیم [دوره 37، شماره 0، 1356]

ح

د

ر

ز

 • زاده، تقی هادی تهیه آبهای صنعتی به منظور جلوگیری از اثر خورندگی آب [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • زاده، حامد امام جمعه بازیابی انرژی حرارتی زمین با استفاده از مدارهای نیروزای سیالهای مبرد [دوره 37، شماره 0، 1356]

ط

 • طاهری، مهدی بررسی مکانیزم شکل پورتون – لوشاتولیه در فلزات و آلیاژها [دوره 37، شماره 0، 1356]

ع

 • عزراساسون، بازیابی انرژی حرارتی زمین با استفاده از مدارهای نیروزای سیالهای مبرد [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • علیمردانی، محمد مطالعه رسوبگذاری مواد کربناتی (مخصوصا دولومیتی شدن) در ایرن مرکزی( خوراسگان) [دوره 37، شماره 0، 1356]

ف

 • فرقانی، عبد الحسین کانی شناسی و سنگ شناسی توده پلوتونیک ناحیه کامیاران (کردستان) [دوره 37، شماره 0، 1356]

ک

 • کارولوکس، مدل سرمایه گذاری دینامیک تحت اطلاعات و باورهای احمالی ناهمگن [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • کوشکی، پرویز مشخصات سیستم های مختلف حمل و نقل [دوره 37، شماره 0، 1356]

گ

ن

 • نجات، زین العابدین بازیابی انرژی حرارتی زمین با استفاده از مدارهای نیروزای سیالهای مبرد [دوره 37، شماره 0، 1356]

و

 • واحدیان، ابراهیم اندازه گیری دمای یک لیزر یاقوتی [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • وثوقی، علی اندازه گیری فلوی نوترون با استفاده از تغییرات علائم الکتریکی آشکار سازهای نوترون [دوره 37، شماره 0، 1356]
 • وزیری، حسین معین کانی شناسی و سنگ شناسی توده پلوتونیک ناحیه کامیاران (کردستان) [دوره 37، شماره 0، 1356]