نمایه نویسندگان

آ

پ

 • پاک، علی اصغر حسنی بررسی کانی شناسی ، سنگ شناسی و تعیین اختصاصات ژئوشیمیایی سنگهای آتشفشانی (شمال پرندک و زرند ساوه) [دوره 32، شماره 0، 1354]

ت

 • تابا، اصول تنظیم خودکار تولید و انتقال نیرو در شبکه های بهم پیوسته [دوره 32، شماره 0، 1354]

ج

 • جعفری، ولی الله استفاده از مقاومت مخصوص الکتریکی در شناخت پدیده های متالوژی [دوره 32، شماره 0، 1354]

ح

 • حبیبی، نورالدین مطالعه پنتافلوئو آنتیموناتهای مضاعف سدیم و تغییرات شکبه بلورین آنها [دوره 32، شماره 0، 1354]

خ

د

 • درویش، دکتر محمد روف تجزیه و تحلیل طیف رزونانس مغناطیسی هسته ایی ترکیبات آلی (سیستم های شامل چهار پروتون و بالاتر ) [دوره 32، شماره 0، 1354]

ر

ز

س

 • سهرابی، مرتضی مطالعه کمی برخی از پدیده های موجود در راکتورهای بستر ثابت [دوره 32، شماره 0، 1354]

ش

ک

 • کاغذچی، طاهره مطالعه کمی برخی از پدیده های موجود در راکتورهای بستر ثابت [دوره 32، شماره 0، 1354]

گ

 • گولوبندی، رقیه تهیه آلیاژی از چوب ممرز و پلی متیل متااکریلات [دوره 32، شماره 0، 1354]

م

 • مهرآذین، هاشم توابع همگن [دوره 32، شماره 0، 1354]
 • مهرآئین، مرتضی مطالعه پنتافلوئو آنتیموناتهای مضاعف سدیم و تغییرات شکبه بلورین آنها [دوره 32، شماره 0، 1354]

ن

 • نژند، سعید فرماسیون آغاجاری در سینکلین اردکان [دوره 32، شماره 0، 1354]