نمایه نویسندگان

آ

  • آرزم، دکتر فرخ آنتن صفحه ای مناطق فرنل یک عنصر متمرکز کننده امواج الکترومغناطیس [دوره 57، شماره 0، 1375]

ا

د

ز

س

  • سلطانی، دکتر ناصر گسترش مبانی ریاضی روش تجربی کاستیک (سایه نگاری ) در گوشه های مقعر [دوره 57، شماره 0، 1375]

ش

  • شاهی، دکتر محمد حسن پنجه اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور رفع گلوگاه با در نظر گرفتن محدودیت های افت فشار 1-هدف گذاری [دوره 57، شماره 0، 1375]
  • شعاعی، مهندس ایرج تعیین پارامترهای تعادلی و ضریب نفوذ موثر نرمال پارافین های سبک در فاز مایع ، در غربالهای مولکولی 5A [دوره 57، شماره 0، 1375]
  • شکوهمند، دکتر حسین تعیین توزیع دمای حاصل از چشمه های متحرک حرارتی [دوره 57، شماره 0، 1375]
  • شوشتری، مهندس علیرضا آنتن صفحه ای مناطق فرنل یک عنصر متمرکز کننده امواج الکترومغناطیس [دوره 57، شماره 0، 1375]

ص

  • صدیق، مهندس مهران غفوریان اصلاح شبکه مبدلهای حرارتی به منظور رفع گلوگاه با در نظر گرفتن محدودیت های افت فشار 1-هدف گذاری [دوره 57، شماره 0، 1375]

ع

ف

  • فاطمی، مهندس شهره تعیین پارامترهای تعادلی و ضریب نفوذ موثر نرمال پارافین های سبک در فاز مایع ، در غربالهای مولکولی 5A [دوره 57، شماره 0، 1375]
  • فر، مهندس وحید متین گسترش مبانی ریاضی روش تجربی کاستیک (سایه نگاری ) در گوشه های مقعر [دوره 57، شماره 0، 1375]
  • فرهنگی، دکتر حسن اثر آلومینیوم بر فرآیند بازیابی دینامیکی فولادهای حاوی مس و منگنز [دوره 57، شماره 0، 1375]

ق

م

ن