نمایه نویسندگان

ا

ب

  • بصیری، سید حسن روشهای تونل زنی در آستانه یک دگرگونی بزرگ [دوره 39، شماره 0، 1357]

پ

ح

خ

  • خوجینی، علی ولی تعیین احتمال خطر در طرح های هیدرولوژی و منابع آب [دوره 39، شماره 0، 1357]

د

  • دبیری، حسن کاربرد کامپیوتر در طرح و محاسبه خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی [دوره 39، شماره 0، 1357]
  • دلفی، دکتر حسن رضائی مطالعه حالات با اسپین بسیار زیاد در هسته اتم [دوره 39، شماره 0، 1357]

ز

ش

  • شادآرام، عبد الله کاربرد کامپیوتر در طرح و محاسبه خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی [دوره 39، شماره 0، 1357]

ط

  • طاهری، مهدی بررسی مسائل متالورژیکی در کاربرد هیدروژن [دوره 39، شماره 0، 1357]

ع

  • عادلی، حجت آیا پیش بینی زمان و مکان وقوع زلزله امکان پذیر می باشد ؟ [دوره 39، شماره 0، 1357]

غ

ف

  • فخیمی، سورنا کاربرد کامپیوتر در طرح و محاسبه خطوط انتقال نفت خام و فرآورده های نفتی [دوره 39، شماره 0، 1357]

م

و