نمایه نویسندگان

آ

 • آرا، ایرج شمس ملک روشهای تازه و دستگاه های خود کار جدید برای تهیه عکس ها هوائی تبدیل بافق شده [دوره 16، شماره 0، 1349]

ا

پ

 • پناه، اسد ایران روش پیشنهادی مطالعه کمی سنگهای رسوبی [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • پور، مهدی سعادت روش نوین برای مطالعه پلهای معلق تحت اثر بار مرده (کاربرد تفاوتهای محدود برای مطالعه مجموعه های منظم ساختمانی) [دوره 16، شماره 0، 1349]

ت

ج

 • جهانگیر، غفار روابط تشابهی و محدودیت کاربرد آنها در کارهای تحقیقاتی [دوره 16، شماره 0، 1349]

ح

 • حبیبی، نورالدین تجزیه و شناسایی آنیونها بر طبق روش نیمه میکرو [دوره 16، شماره 0، 1349]

ر

ص

 • صابری، تقی روش نوین برای مطالعه پلهای معلق تحت اثر بار مرده (کاربرد تفاوتهای محدود برای مطالعه مجموعه های منظم ساختمانی) [دوره 16، شماره 0، 1349]

غ

ف

 • فرقانی، عبد الحسین کانی شناسی و سنگ شناسی برخی از سنگهای آذرین شمال گلپایگان [دوره 16، شماره 0، 1349]

ق

م

 • محمدی، محمد قلی اثر موس باوئر (Moessbauer Effect) [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • مرد، حسین زاد تجزیه و شناسایی آنیونها بر طبق روش نیمه میکرو [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • مرشد، حسن آنتنهای با باند وسیع - آنتنهای زیگ زاگ لگاریتمی [دوره 16، شماره 0، 1349]
 • ملول، غلامعلی (منحنی راجع به محاسبه ساختمان و شرح کامل روش ik در مورد حل آنها ) [دوره 16، شماره 0، 1349]

ن

 • نجات، زین العابدین انتقال حرارت و جریان سیال با خواص فیزیکی متغییر در داخل شکل هندسی حلقوی (Annulus) [دوره 16، شماره 0، 1349]