نمایه نویسندگان

آ

 • آزاد، ایرج پرچم جدائی شناسی و اندازه گیری ارتو -متا و پاراکلروپروپیل بنزن ها [دوره 35، شماره 0، 1355]

ا

ح

خ

 • خسروی، مرتضی جدائی شناسی و اندازه گیری ارتو -متا و پاراکلروپروپیل بنزن ها [دوره 35، شماره 0، 1355]

ر

س

 • سهرابی، مرتضی حدود کاربرد معادلات حالت گازهای حقیقی [دوره 35، شماره 0، 1355]

ش

 • شهبازی، مرتضی روشی برای تجزیه و تحلیل چند برابر کننده های ولتاژ برای تعیین مقدار حداقل خازنها از نظر اقتصادی بودن آن. کاربرد برای تلویزیون رنگی [دوره 35، شماره 0، 1355]

ص

 • صداقت، محمود بررسی نفوذ آب دریا در سفره آبهای زیر زمینی دشتهای ساحلی دریای مازندران [دوره 35، شماره 0، 1355]

ط

 • طاهری، ضیا مطالعه مولدهای فروصوت (Infera-sons) و اندازه گیری پارامترهای اکوسیکی در آب و هوا [دوره 35، شماره 0، 1355]

ع

ف

 • فخرائی، مریم جدائی شناسی و اندازه گیری ارتو -متا و پاراکلروپروپیل بنزن ها [دوره 35، شماره 0، 1355]

ق

 • قاسمی، فریدون بررسی نفوذ آب دریا در سفره آبهای زیر زمینی دشتهای ساحلی دریای مازندران [دوره 35، شماره 0، 1355]

م

 • معصومی، علی محمد بررسی کیفیت آب رودخانه زاینده رود و ارزیابی آن از نظر آبیاری با روش استدلالی [دوره 35، شماره 0، 1355]

و

 • وثوقی، علی منبع تغذیه 5000 ولتی پایدار [دوره 35، شماره 0، 1355]
 • وحیدی، رمضان حدود کاربرد معادلات حالت گازهای حقیقی [دوره 35، شماره 0، 1355]