نمایه نویسندگان

پ

 • پناهی، محمد شریعت یک روش سریع جهت ارزشیابی مناسب بودن زغال فعال برای تصفیه فاضلاب ها [دوره 43، شماره 0، 1360]

ت

 • توحیدی، ناصر خواص فیزیکی – شیمیایی و سرعت اکسیداسیون پلت های و بریکت های آهن اسفنجی تولید شده در مجتمع فولاد اهواز [دوره 43، شماره 0، 1360]

ج

 • جدلی، فائق بررسی خواص کشسانی (1) تک بلور فرو مغناطیسی در میدان مغناطیسی [دوره 43، شماره 0، 1360]

ح

س

 • سهرابی، مرتضی اختلاط محوری در رآکتورهای گاز – مایع [دوره 43، شماره 0، 1360]

ع

ک

 • کاغذچی، طاهره اختلاط محوری در رآکتورهای گاز – مایع [دوره 43، شماره 0، 1360]

م

 • متقیان، رضا امیدهای استفاده از پتانسیل های آبی کوچک در ایران [دوره 43، شماره 0، 1360]
 • متقیان، رضا تازه های علم و صنعت [دوره 43، شماره 0، 1360]
 • متقیان، رضا نخستین کنگره آسیایی مکانیک سیالات دسامبر 1980 – بنگالور – هندوستان [دوره 43، شماره 0، 1360]
 • مقدم، علی اصغر زاهدی بررسی خواص کشسانی (1) تک بلور فرو مغناطیسی در میدان مغناطیسی [دوره 43، شماره 0، 1360]
 • منیری، ناصر روشی نو در بررسی نمودار حالت دستگاه آلیاژهای دوتائی(سرب ، تلور) به وسیله اندازه گیری نیروی الکتروموتوری پیلها [دوره 43، شماره 0، 1360]
 • منزوی، محمد تقی گفتاری درباره آبدهی قناتها [دوره 43، شماره 0، 1360]

ن

ه

 • هورفر، عسگر امیدهای استفاده از پتانسیل های آبی کوچک در ایران [دوره 43، شماره 0، 1360]