نمایه نویسندگان

آ

ا

 • اشتیاق، پرویز حفاظت از خطرات جریانهای الکتریکی [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • اشرفی، فرخ حبیبی اتصال کوتاه ناگهانی یک ماشین سنکرون از فصل پانزدهم کتاب ماشینهای الکتریکی (جلد دوم [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • اعلامی، دکتر مهندس بیژن در رفتار صفحات مربع روی چهار تکیه گاه واقع در رئوس [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • الفت، محمد جعفر سنجش اسیدهای آمینه آزاد در سیب زمینی و پسته [دوره 12، شماره 0، 1347]

پ

 • پناهی، خسرو کریم محاسبه منحنی تاثیر لنگر خمشی یک تیر پنج دهانه به وسیله کامپیوتر [دوره 12، شماره 0، 1347]

ت

 • توفیق، ناصر آنالیز ساختمانها به طریق هاردی کراس با استفاده از ماشین حساب الکترونیک [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • توفیق، ناصر محاسبه منحنی تاثیر لنگر خمشی یک تیر پنج دهانه به وسیله کامپیوتر [دوره 12، شماره 0، 1347]

ح

ر

ع

ف

 • فامیلی، جلیل روش تفاوتهای محدود در حل معادلات غیر خطی صفحات [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • فرحان، فرخ نقش پژوهش های علمی و فنی در آموزش عالی [دوره 12، شماره 0، 1347]

ک

 • کرمانی، پرویز آنالیز ساختمانها به طریق هاردی کراس با استفاده از ماشین حساب الکترونیک [دوره 12، شماره 0، 1347]

گ

 • گریگوریان، مارکار بررسی مسایل دینامیک کابلهای متقاطع با استفاده از روش تفاوتهای محدود (نوسانات آزاد و اجباری ) [دوره 12، شماره 0، 1347]

م

و

 • واتان، آندره خصوصیت های کلی زمین شناسی البرز در ناحیه تهران [دوره 12، شماره 0، 1347]

ی

 • یاسین، احمد آل گزارش حجاب تزریق دوغاب سیمان برای آب بندی بستر رود نیل [دوره 12، شماره 0، 1347]
 • یاسینی، ایرج خصوصیت های کلی زمین شناسی البرز در ناحیه تهران [دوره 12، شماره 0، 1347]