نمایه نویسندگان

آ

 • آرا، ایرج شمس ملک اولین عکس برداری از ماهواره ژئودزی پاژئوس (Pageos)در ایران برای اجرای روش امتداد [دوره 25، شماره 0، 1351]

ا

 • اشرفی، فرخ حبیبی روش مولفه های متقارن و کاربرد آن در آنالیز سیستمهای سه فاز نامتعادل [دوره 25، شماره 0، 1351]

پ

 • پذیرنده، علی دزیمتری اشعه گاما با استفاده از دزیمترهای شیشه ای [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • پناه، اسدایران مطالعه کانی های سنگین ناحیه آستانه اراک [دوره 25، شماره 0، 1351]

ت

 • توحیدی، ناصر روند تکاملی روش های متالوژی (تولید فولاد) [دوره 25، شماره 0، 1351]

ث

ج

 • جوادی، هادی تجزیه و تحلیل راجع به ضریب شکست رادیوئی نزدیک سطح زمین در ایران ( گزارش تحقیقاتی بخش مایکروویو مرکز تحقیقات مخابرات ایران) [دوره 25، شماره 0، 1351]

ح

خ

 • خسروی، مرتضی سنتز و مطالعه خواص برخی از استرهای فسفر حلقوی و پلی استرها ی مربوط [دوره 25، شماره 0، 1351]

د

 • دانائی، منوچهر طریقه مطالعه فلدسپاتها بوسیله میکروسکوپ الکترونی بروش ترانسفورماسیون الکترونها و تهیه عکسهای دیفراکسیونی از ساختمان داخلی آنها [دوره 25، شماره 0، 1351]

ر

ز

 • زاده، زهره عابدین اندازه گیری و مطالعه تغییرات رادیواکتیویته و استرنسیم 90 آب و اندازه گیری رادیواکتیویته هوا [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • زاده، یوسف ارباب کاربرد نیمه هادیها در واکنش های کاتالیستی نامتجانس [دوره 25، شماره 0، 1351]

ص

 • صرام، مهدی راکتهای اتمی [دوره 25، شماره 0، 1351]
 • صفوی، مرکز تحقیقات مخابرات ایران گزارش شماره 1 بخش تلفن ((اولین طرح قطع ارتباط STD برای ادارات)) [دوره 25، شماره 0، 1351]

ل

م

 • منصورمیری، امیر بررسی سیستمهای انتقال انرژی با خطوط گروهی تحت نیروهای ناشی از جریان های اتصال کوتاه در حالت پایدار [دوره 25، شماره 0، 1351]