نمایه نویسندگان

آ

  • آرزم، دکتر فرخ آنالیز برداری آنتن صفحه ای مناطق فرنل در حالت فرستندگی [دوره 56، شماره 0، 1374]

ا

ب

ج

خ

ر

س

ش

ل

  • لسانی، دکتر حمید طراحی تثبیت کننده ولتاژ خود تنظیم برای ژنراتورهای سنکرون [دوره 56، شماره 0، 1374]

م

  • محسنی، دکتر حسین بررسی ترانسفورماتور با هسته قابل اشباع به عنوان یک دو درب [دوره 56، شماره 0، 1374]
  • موسویان، دکتر سید محمد علی بررسی سرعت واکنش انیدریدفتالیک و اوره در محیط اسید استیک از طریق منحنی انجماد [دوره 56، شماره 0، 1374]

ن

و

  • واحدی، مهندس مجید بررسی سرعت واکنش انیدریدفتالیک و اوره در محیط اسید استیک از طریق منحنی انجماد [دوره 56، شماره 0، 1374]

ه