نمایه نویسندگان

پ

 • پناه، اسد ایران مطالعه تشکیلات رسوبی حوضه قم [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • پناهی، دکتر خسرو کریم محاسبه تانسوری شرایط انتگرال گیری و سازگاری در محیطهای پیوسته با تغییر شکل بینهایت کوچک [دوره 15، شماره 0، 1348]

ح

 • حبیبی، نورالدین مطالعه و بررسی روشهای کمپلکسومتری مخلوط MG+++ca++ در دولومیت و کلسیت و تجدید در روشهای انجام شده [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • حسینیان، مرتضی سبک کردن آبهای سخت [دوره 15، شماره 0، 1348]

ر

ز

 • زادگان، اصغر بدیع مطالعه و بررسی روشهای کمپلکسومتری مخلوط MG+++ca++ در دولومیت و کلسیت و تجدید در روشهای انجام شده [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • زادمرد، حسین مطالعه و بررسی روشهای کمپلکسومتری مخلوط MG+++ca++ در دولومیت و کلسیت و تجدید در روشهای انجام شده [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • زاده، نظام الدین رضوی بررسی آلیاژهای نقره –ژرمنیوم به وسیله دیفراکسیون اشعه X [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • زاده، یوسف ارباب تهیه نیتریلهای زنجیری طویل از ایدروکربورهای نفتی [دوره 15، شماره 0، 1348]

س

ع

 • عرفانی، حسین سرپانتینیزاسیون سنگهای اولترابازیک نتاحیه فاریاب [دوره 15، شماره 0، 1348]

ف

ل

 • لاریجانی، مرتضی بررسی آلیاژهای نقره –ژرمنیوم به وسیله دیفراکسیون اشعه X [دوره 15، شماره 0، 1348]

م

 • مظفری، شاپور مطالعه و بررسی ذخیره معدن گچ مسگر آباد [دوره 15، شماره 0، 1348]
 • منصوری، امیر محاسبه اتصال کوتاه در شبکه از طریق روش پتانسیلی Nsw به کمک مولفه های متقارن متداول در اروپا و طریقه به کار برده شده در آمریکا [دوره 15، شماره 0، 1348]