نمایه نویسندگان

آ

 • آرا، ایرج – شمس ملک روش ترسیمی برای بدست آوردن ریشه های حقیقی چند جمله ای درجه (n) [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • آصفی، رضا انبار کردن ذغال سنگ [دوره 13، شماره 0، 1348]

ا

 • ابتکار، تقی تبدیل مستقیم انرژی ( I ) [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • اشرفی، فرخ حبیبی اتصال کوتاه ناگهانی یک ماشین سنکرون "یک ماشین سنکرون با قطب های صاف و سیم پیچی های مستهلک کننده روی هر دو محورهای طولی و عرضی" [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • اشرفی، فرخ حبیبی کلیات راجع دستگاه های حفاظتی در تاسیسات الکتریکی [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • الفت، محمد جعفر سنجش اسیدهای آمینه آزاد در شراب و کندم [دوره 13، شماره 0، 1348]

ب

 • باخ، پتر آلن دماوند [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • بصیر، حسن تعیین توان موتورهای محرک ناو زنجیری با استفاده از نومو گرامهای ویژه در شرایط مختلف حمل و نقل در معادن [دوره 13، شماره 0، 1348]

ت

 • توفیق، ناصر آنالیز تیرهای سرتاسری بوسیله حسابگر الکترونیک (کامپیوتر) [دوره 13، شماره 0، 1348]

ج

ح

ذ

ر

س

 • سینی، ایرج یا خصوصیات کلی زمین شناسی " البرز در ناحیه تهران " [دوره 13، شماره 0، 1348]

ع

ق

 • قزوینیان، علاء دین پرواز از روی تشک بادی "ماشینهای بادرو" [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • قشقائی، خسرو رحیم محاسبه نیروهای داخلی و تعیین مقاطع اعضاء خرپاهای مسطح و فضائی معین و نامعین ، حل خرپاهای وراندل بکمک حسابگر الکترونیک ( کامپیوتر) [دوره 13، شماره 0، 1348]

ل

م

 • میچل، دیوید انبار کردن ذغال سنگ [دوره 13، شماره 0، 1348]
 • موسوی، محسن کاربرد تابع پارتیشن "Partition Fanction" در مورد اندازه گیری مقادیر ترمودینامیک [دوره 13، شماره 0، 1348]

ن

و

 • واتان، آندره خصوصیات کلی زمین شناسی " البرز در ناحیه تهران " [دوره 13، شماره 0، 1348]

ه

 • هورفر، عسگر سنجش طلا بطزیقه میکرو آنالایز – تهیه و ساختمان اوراتهای فلزات [دوره 13، شماره 0، 1348]