نمایه نویسندگان

آ

  • آرا، ایرج شمس ملک تصویر جهانی استوانه ای یا مرکاتور نصف النهاری (U.T.M)Universal Transverse Mercator [دوره 14، شماره 0، 1348]

ا

  • ابتکار، تقی تبدیل مستقیم انرژی II پیل سوختی FUEL CELL- [دوره 14، شماره 0، 1348]

ب

  • بنداری، هوشنگ استفاده از دیاگرامهای دایره ای بمنظور محاسبه افت ولتاژ و انرژی در خطوط کوتاه و بلند انتقال نیرو [دوره 14، شماره 0، 1348]

ح

ر

ق

م

  • میانی، وائوسن (مانده از شماره قبل )خصوصیت های کلی زمین شناسی البرز د رحوالی تهران [دوره 14، شماره 0، 1348]
  • میری، امیر منصور محاسبه اتصال کوتاه د رشبکه ها از طریق روش پتانسیلی Nبکمک مولفه های متقارن متداول در اروپا و طریقه بکار برده شده در آمریکا [دوره 14، شماره 0، 1348]

و

  • واتان، آندره (مانده از شماره قبل )خصوصیت های کلی زمین شناسی البرز د رحوالی تهران [دوره 14، شماره 0، 1348]

ی

  • یاسینی، ایرج (مانده از شماره قبل )خصوصیت های کلی زمین شناسی البرز د رحوالی تهران [دوره 14، شماره 0، 1348]